အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ရှိ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာအားလုံး၌ တစ်ဧကချင်း၏ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းလျက်ရှိ

102