အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝါးလက်မှုလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားမှုတူညီရာအဖွဲ့များ (CIGs) သို့ ရန်ပုံငွေနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်

28.2.2023