အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စပ်မျိုးနေကြာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ယာသီးနှံသုတေသနဌာနခွဲ၊ ဆီထွက်သီးနှံသုတေသန ဌာနစုမှ စပ်မျိုး နေကြာ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းအား ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် မျှဝေအပ်ပါသည်။