အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှု အရှိန်အဟုန် မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ

ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှုများအား အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အရှိန်အဟုန် မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ