အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စဥ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

မီနီဘတ်ဂျက်

 

အသားစုစုပေါင်း

(မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း)

၉၀၈.၀၇၆

၉၉၉.၅၉၇

,၀၉၂.၀၄၀

၅၈၇.၉၈၁

အမဲသား

၁၀၂.၇၃၇

၁၀၅.၂၁၂

၁၀၇.၅၇၀

၅၅.၂၁၇

ဆိတ်သား

၉.၇၆၈

၁၀.၁၆၆

၁၀.၅၆၁

၅.၅၀၅

ဝက်သား

၂၅၅.၀၆၄

၂၆၉.၄၇၉

၂၈၄.၄၉၁

၁၄၈.၃၉၂

ကြက်သား

၄၈၇.၆၅၉

၅၅၅.၉၂၃

၆၂၆.၃၄၁

၃၄၆.၀၂၃

ဘဲသား

၄၆.၁၈၆

၅၁.၈၂၉

၅၅.၅၃၄

၂၈.၈၆၃

ကြက်ဆင်ဘဲငန်းမန်ဒါလီသား

၆.၁၂၂

၆.၄၄၀

၆.၉၈၉

၃.၇၀၀

ငုံးသား

၀.၅၄၀

၀.၅၄၈

၀.၅၅၄

၀.၂၈၁

 

ဥစုစုပေါင်း (သန်းပေါင်း)

,၃၆၀.၀၈၀

,၈၃၄.၀၂၆

,၂၆၁.၃၅၉

,၈၂၂.၂၁၉

ကြက်ဥ

,၄၀၉.၀၅၂

,၇၅၆.၆၁၆

,၀၉၂.၉၁၅

,၂၀၃.၄၉၇

ဘဲဥ

၁၉၈.၉၂၃

၃၁၂.၅၂၅

၃၉၈.၁၂၇

၂၂၈.၅၇၅

ငုံးဥ

၇၅၂.၁၀၅

၇၆၄.၈၈၅

၇၇၀.၃၁၇

၃၉၀.၁၄၇

 

နွားနို့(မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း)

,၉၈၇.၅၈၁

,၀၃၇.၉၉၄

,၀၈၂.၅၁၃

,၀၇၂.၇၁၇