အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေဇယား

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တိရစ္ဆာန်ကြီး

တိရစ္ဆာန်ငယ်

ဒေသနွား

နို့စားနွား

​ဒေသကျွဲ

နို့စားကျွဲ

နွားနောက်

ဆိတ်

သိုး

ဝက်

နေပြည်တော်

၁၅၀,၇၀၉

၂,၄၈၁

၃၄,၂၁၀

၁,၄၅၅

၁၃,၆၃၉

၂,၅၃၄

၁၂၈,၁၅၉

ကချင်

၅၇၉,၄၆၈

၃,၉၇၇

၂၄၈,၂၉၀

၃,၇၂၂

၄၉,၀၆၆

၁,၈၄၆

၅၀၁,၁၅၆

ကယား

၇၈,၉၀၀

၂၂၇

၁၈,၆၃၇

၁၈၄

၄,၅၀၉

၂၄၆

၈၂,၃၃၁

ကရင်

၂၇၂,၆၂၃

၁,၉၈၃

၅၇,၁၄၇

၁၀၈၇

၁၆၅,၇၆၆

၁၀၅၃

၁၈၇,၉၈၁

ချင်း

၄၉,၃၂၄

၁၀၇

၂၁,၉၂၄

၅၇

၃၅,၇၇၁

၁၆,၁၂၇

၁၉၇

၇၄,၉၈၀

စစ်ကိုင်း

၁,၉၀၇,၃၆၉

၇,၇၇၃

၃၂၉,၅၂၈

၃,၀၈၈

၁၆၄,၈၆၁

၁၂၁,၅၅၃

၇၁၈,၇၅၉

တနင်္သာရီ

၆၅,၃၁၈

၁,၇၁၉

၃၂,၉၂၀

၃၂၂

၁၉,၀၇၉

၂၉၄

၉၄,၆၃၉

ပဲခူး(ရှေ့)

၄၆၀,၉၈၂

၃,၉၈၈

၁၀၇,၂၆၂

၃,၄၉၈

၄၉,၇၀၅

၂,၇၈၆

၄၀၉,၉၃၁

ပဲခူး(နောက်)

၄၄၁,၉၄၅

၅,၁၈၈

၁၅,၂၆၄

၂၁၉

၂၂,၉၁၂

၁၀၂၁

၂၇၁,၁၃၉

မကွေး

၁,၄၅၄,၅၅၃

၆,၄၁၃

၄၈,၃၀၈

၂၀၇

၃၈၄,၉၁၀

၇၃,၈၆၀

၃၁၇,၅၂၉

မန္တလေး

၁,၆၇၁,၁၅၄

၄၇,၉၂၄

၃၅,၇၉၁

၂၅၃၉

၅၈၀,၈၄၀

၁၃၄,၇၇၇

၃၂၁,၂၅၇

မွန်

၁၃၆,၉၆၈

၂,၆၈၇

၂၁,၁၂၆

၂၄၉

၇၈,၄၅၉

၄၀၃

၁၁၆,၃၀၅

ရခိုင်

၅၂၄,၄၀၈

၂,၂၆၇

၁၆၄,၄၆၄

၁၀၄၁

၅၂,၃၃၇

၈၉၆

၂၆၃,၁၉၃

ရန်ကုန်

၁၄၄,၀၅၁

၂၄,၂၈၄

၂၁,၁၁၀

၅,၈၆၉

၆၀,၈၉၄

၂,၆၂၅

၂၉၁,၆၇၂

ရှမ်း(တောင်)

၆၃၂,၁၉၂

၄,၃၁၂

၂၂၉,၃၉၆

၂၂၄၃

၄,၄၆၁

၁၅၆၃

၃၁၉,၈၂၉

ရှမ်း(ရှေ့)

၃၁၈,၂၀၈

၉၉၅

၁၆၁,၉၇၄

၁၀၅၉

၆၀၅

၄,၇၆၉

၆၇၉

၃၅၈,၂၅၄

ရှမ်း(မြောက်)

၃၃၀,၃၅၆

၆,၂၁၉

၂၃၈,၆၃၂

၆,၁၉၂

၂၉,၂၆၇

၂,၀၆၇

၃၄၂,၄၉၅

ဧရာဝတီ

၄၀၃,၇၂၅

၇,၃၃၈

၈၀,၆၂၂

၁၀၁၀

၈၁,၂၆၁

၅,၂၈၂

၉၈၆,၅၈၆

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၉,၆၂၂,၂၅၃

၁၂၉,၈၈၂

၁,၈၆၆,၆၀၅

၃၄,၀၄၁

၃၆,၃၇၆

၁,၇၈၂,၈၆၂

၃၅၃,၆၈၂

၅,၇၈၆,၁၉၅

Source:  ၂၀၁၈  အမျိုးသားအဆင့်တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

 

 

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော ဒေသကြက်များနှင့် စီးပွားဖြစ်ကြက်၊ ဘဲကောင်ရေဇယား  

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဒေသကြက်

ကြက်ဆင်ဘဲငန်းမန်ဒါလီ

စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ

အသားစားကြက်

ဥစားကြက်

ငုံး

အသားစားဘဲ

ဥစားဘဲ

နေပြည်တော်

၁,၀၄၃,၅၁၀

၂၄,၀၀၃

၅၁၂,၁၃၁

၈,၀၀၀

၁၈,၁၁၀

၁၂၂၈၉

ကချင်

၂,၃၅၅,၁၇၀

၂၇,၄၁၂

၂၅၃,၆၆၅

၈၀,၉၇၂

၇,၇၅၀

၈၅၇၃

၁၅၁

ကယား

၆၂၉,၀၆၁

၅,၂၇၆

၄၇,၄၈၁

၇၉,၅၀၈

၂၃၇၅

၂၅၃၅

ကရင်

၁,၃၆၉,၆၇၆

၄၁,၇၄၁

၁၅၇,၅၁၅

၇၃,၅၀၃

၁၀၅၀၆၆

၁၉,၁၇၉

ချင်း

၅၈၉,၉၃၃

၁၄၄၂

၂၅၈

၉၆၀

၁၁၄၉

စစ်ကိုင်း

၅,၀၃၂,၃၃၃

၃၃,၈၁၅

၁,၈၅၅,၂၉၄

၉၅၃,၅၃၉

၁,၀၉၁,၇၆၆

၃၀၆၈၀

၃၃၄,၆၉၀

တနင်္သာရီ

၉၁၅,၆၀၀

၂၉,၃၃၆

၁၇၉,၈၁၉

၂၅၂,၆၅၈

၁၂,၅၈၉

၄၄၇၇၁

၂၄,၃၉၆

ပဲခူး(ရှေ့)

၃,၅၁၉,၈၉၃

၁၈၁,၁၇၁

၂,၃၄၂,၈၆၂

၃၄၆,၁၁၁

၅၉,၂၁၉

၇၃၂၅၀၂

၄၄၅,၈၉၆

ပဲခူး(နောက်)

၂,၉၆၉,၈၂၇

၆၄,၀၃၅

၃၈၅,၁၇၉

၁၈၈,၂၅၈

၆၃,၇၄၂

၁၄၇၃၁၆

၂၂,၆၅၃

မကွေး

၄,၅၂၀,၈၉၉

၁၁,၆၃၆

၈၄၃,၉၂၅

၁၁၇,၀၁၃

၄၃,၃၈၃

၁၂၅၆၁

၃၃၇

မန္တလေး

၃,၁၆၇,၀၈၃

၆၂,၀၆၇

၂,၃၅၈,၁၉၂

၂,၀၅၄,၉၆၀

၂၀၄,၆၂၉

၃၈၆၄၆

၁၇၂,၉၈၅

မွန်

၉၁၅,၄၈၆

၄၀,၂၂၈

၆၈၉,၄၀၃

၆၁၉,၃၂၂

၄၃,၄၀၀

၁၅၅၆၅၄

၁၂၂,၈၅၇

ရခိုင်

၂,၃၀၈,၆၇၃

၁၅,၅၀၁

၃၅၂,၇၄၆

၃၅၄,၅၁၂

၁၃,၀၀၀

၅၀၆၆၁

၄,၀၉၀

ရန်ကုန်

၂,၇၆၄,၁၆၃

၂၀၃,၂၀၆

၃,၈၆၇,၈၇၀

၁,၆၁၆,၀၆၁

၁,၅၄၇,၀၇၇

၅၅၉၆၃၆

၂၀၉,၅၂၂

ရှမ်း(တောင်)

၁,၈၇၁,၀၄၃

၁၇,၀၉၈

၅၅၁,၂၄၂

၃,၆၂၁,၉၇၀

၂၃၃၀၀

၉၀,၂၉၈

ရှမ်း(ရှေ့)

၁,၇၈၆,၉၃၂

၁၂,၁၃၇

၂,၀၀၀

၇၈,၄၀၀

၆၄၄၀

ရှမ်း(မြောက်)

၁,၃၃၆,၉၀၉

၁၄,၄၂၃

၁၉၇,၂၁၆

၁,၂၇၄,၇၁၉

၅၃၃၆

ဧရာဝတီ

၇,၁၂၉,၈၄၁

၃၆၄,၄၂၇

၁,၅၈၇,၉၈၁

၁,၀၉၈,၈၀၅

၂၄၂,၄၆၀

၂၂၈၉၁၆၅

၁,၅၈၂,၄၆၀

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၄၄,၂၂၆,၀၃၂

၁,၁၄၈,၉၅၄

၁၆,၁၈၄,၇၇၉

၁၂,၈၁၉,၂၇၁

၃,၃၄၉,၅၀၀

၄၂၂၆၂၈၀

၃,၀၂၉,၅၁၄

Source:  ၂၀၁၈ အမျိုးသားအဆင့်တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေဇယား

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တိရစ္ဆာန်ကြီး

တိရစ္ဆာန်ငယ်

ဒေသနွား

နို့စားနွား

​ဒေသကျွဲ

နို့စားကျွဲ

နွားနောက်

ဆိတ်

သိုး

ဝက်

နေပြည်တော်

၁၃၈,၆၅၂

,၀၆၇

၃၀,၁၀၅

၅၂၄

၁၁,၀၄၈

,၅၉၆

၁၀၂,၅၂၇

ကချင်

၅၃၃,၁၁၁

,၇၁၀

၂၁၈,၄၉၅

,၃၄၀

၃၉,၇၄၃

,၁၆၃

၄၀၀,၉၂၅

ကယား

၇၂,၅၈၈

၉၈

၁၆,၄၀၁

၆၆

,၆၅၂

၁၅၅

၆၅,၈၆၅

ကရင်

၂၅၀,၈၁၃

၈၅၃

၅၀,၂၈၉

၃၉၁

၁၃၄,၂၇၀

၆၆၃

၁၅၀,၃၈၅

ချင်း

၄၅,၃၇၈

၄၆

၁၉,၂၉၃

၂၁

၄၉,၃၆၄

၁၃,၀၆၃

၁၂၄

၅၉,၉၈၄

စစ်ကိုင်း

,၇၅၄,၇၇၉

,၃၄၂

၂၈၉,၉၈၅

,၁၁၂

၁၃၃,၅၃၇

၇၆,၅၇၈

၅၇၅,၀၀၇

တနင်္သာရီ

၆၀,၀၉၃

၇၃၉

၂၈,၉၇၀

၁၁၆

၁၅,၄၅၄

၁၈၅

၇၅,၇၁၁

ပဲခူး(ရှေ့)

၄၂၄,၁၀၃

,၇၁၅

၉၄,၃၉၁

,၂၅၉

၄၀,၂၆၁

,၇၅၅

၃၂၇,၉၄၅

ပဲခူး(နောက်)

၄၀၆,၅၈၉

,၂၃၁

၁၃,၄၃၂

၇၉

၁၈,၅၅၉

၆၄၃

၂၁၆,၉၁၁

မကွေး

,၃၃၈,၁၈၉

,၇၅၈

၄၂,၅၁၁

၇၅

၃၁၁,၇၇၇

၄၆,၅၃၂

၂၅၄,၀၂၃

မန္တလေး

,၅၃၇,၄၆၂

၂၀,၆၀၇

၃၁,၄၉၆

၉၁၄

၄၇၀,၄၈၀

၈၄,၉၁၀

၂၅၇,၀၀၆

မွန်

၁၂၆,၀၁၁

,၁၅၅

၁၈,၅၉၁

၉၀

၆၃,၅၅၂

၂၅၄

၉၃,၀၄၄

ရခိုင်

၄၈၂,၄၅၅

၉၇၅

၁၄၄,၇၂၈

၃၇၅

၄၂,၃၉၃

၅၆၄

၂၁၀,၅၅၄

ရန်ကုန်

၁၃၂,၅၂၇

၁၀,၄၄၂

၁၈,၅၇၇

,၁၁၃

၄၉,၃၂၄

,၆၅၄

၂၃၃,၃၃၈

ရှမ်း(တောင်)

၅၈၁,၆၁၇

,၈၅၄

၂၀၁,၈၆၈

၈၀၇

,၆၁၃

၉၈၅

၂၅၅,၈၆၃

ရှမ်း(ရှေ့)

၂၉၂,၇၅၁

၄၂၈

၁၄၂,၅၃၇

၃၈၁

၈၃၅

,၈၆၃

၄၂၈

၂၈၆,၆၀၃

ရှမ်း(မြောက်)

၃၀၃,၉၂၈

,၆၇၄

၂၀၉,၉၉၆

,၂၂၉

၂၃,၇၀၆

,၃၀၂

၂၇၃,၉၉၆

ဧရာဝတီ

၃၇၁,၄၂၇

,၁၅၅

၇၀,၉၄၇

၃၆၄

၆၅,၈၂၁

,၃၂၈

၇၈၉,၂၆၉

ပြည်ထောင်စုချုပ်

,၈၅၂,၄၇၃

၅၅,၈၄၉

,၆၄၂,၆၁၂

၁၂,၂၅၅

၅၀,၁၉၉

,၄၄၄,၁၁၈

၂၂၂,၈၂၀

,၆၂၈,၉၅၆

Source:  ၂၀၁၉ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

 

 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော ဒေသကြက်များနှင့် စီးပွားဖြစ်ကြက်၊ ဘဲကောင်ရေဇယား  

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဒေသကြက်

ကြက်ဆင်ဘဲငန်းမန်ဒါလီ

စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ

အသားစားကြက်

ဥစားကြက်

ငုံး

အသားစားဘဲ

ဥစားဘဲ

နေပြည်တော်

၉၀၇,၈၅၄

၁၆,၀၈၂

၅၆၃,၃၄၄

,၃၆၀

,၅၂၀

၁၄,၉၉၃

ကချင်

,၀၄၈,၉၉၈

၁၈,၃၆၆

၂၇၉,၀၃၂

၃၄,၀၀၈

,၇၉၀

၁၀,၄၅၉

၆၃

ကယား

၅၄၇,၂၈၃

,၅၃၅

၅၂,၂၂၉

၃၃,၃၉၃

၈၅၅

,၀၉၃

ကရင်

,၁၉၁,၆၁၈

၂၇,၉၆၆

၁၇၃,၂၆၇

၃၀,၈၇၁

၁၂၈,၁၈၁

,၀၅၅

ချင်း

၅၁၃,၂၄၂

၉၆၆

၂၈၄

၄၀၃

,၄၀၂

စစ်ကိုင်း

,၃၇၈,၁၃၀

၂၂,၆၅၆

,၀၄၀,၈၂၃

၄၀၀,၄၈၆

၃၉၃,၀၃၆

၃၇,၄၃၀

၁၄၀,၅၇၀

တနင်္သာရီ

၇၉၆,၅၇၂

၁၉,၆၅၅

၁၉၇,၈၀၁

၁၀၆,၁၁၆

,၅၃၂

၅၄,၆၂၁

၁၀,၂၄၆

ပဲခူး(ရှေ့)

,၀၆၂,၃၀၇

၁၂၁,၃၈၅

,၅၇၇,၁၄၈

၁၄၅,၃၆၇

၂၁,၃၁၉

၈၉၃,၆၅၂

၁၈၇,၂၇၆

ပဲခူး(နောက်)

,၅၈၃,၇၄၉

၄၂,၉၀၃

၄၂၃,၆၉၇

၇၉,၀၆၈

၂၂,၉၄၇

၁၇၉,၇၂၆

,၅၁၄

မကွေး

,၉၃၃,၁၈၂

,၇၉၆

၉၂၈,၃၁၈

၄၉,၁၄၅

၁၅,၆၁၈

၁၅,၃၂၄

၁၄၂

မန္တလေး

,၇၅၅,၃၆၂

၄၁,၅၈၅

,၅၉၄,၀၁၁

၈၆၃,၀၈၃

၇၃,၆၆၆

၄၇,၁၄၈

၇၂,၆၅၄

မွန်

၇၉၆,၄၇၃

၂၆,၉၅၃

၇၅၈,၃၄၃

၂၆၀,၁၁၅

၁၅,၆၂၄

၁၈၉,၈၉၈

၅၁,၆၀၀

ရခိုင်

,၀၀၈,၅၄၆

၁၀,၃၈၆

၃၈၈,၀၂၁

၁၄၈,၈၉၅

,၆၈၀

၆၁,၈၀၆

,၇၁၈

ရန်ကုန်

,၄၀၄,၈၂၂

၁၃၆,၁၄၈

,၂၅၄,၆၅၇

၆၇၈,၇၄၆

၅၅၆,၉၄၈

၆၈၂,၇၅၆

၈၇,၉၉၉

ရှမ်း(တောင်)

,၆၂၇,၈၀၇

၁၁,၄၅၆

၆၀၆,၃၆၆

,၅၂၁,၂၂၇

၂၈,၄၂၆

၃၇,၉၂၅

ရှမ်း(ရှေ့)

,၅၅၄,၆၃၁

,၁၃၂

,၂၀၀

၃၂,၉၂၈

,၈၅၇

ရှမ်း(မြောက်)

,၁၆၃,၁၁၁

,၆၆၃

၂၁၆,၉၃၈

၅၃၅,၃၈၂

,၅၁၀

ဧရာဝတီ

,၂၀၂,၉၆၂

၂၄၄,၁၆၆

,၇၄၆,၇၇၉

၄၆၁,၄၉၈

၈၇,၂၈၆

,၇၉၂,၇၈၁

၆၆၄,၆၃၃

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၃၈,၄၇၆,၆၄၈

၇၆၉,၇၉၉

၁၇,၈၀၃,၂၅၇

,၃၈၄,၀၉၄

,၂၀၅,၈၂၀

,၁၅၆,၀၆၂

,၂၇၂,၃၉၆

Source:  ၂၀၁၉ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

 

 ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေဇယား

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တိရစ္ဆာန်ကြီး

တိရစ္ဆာန်ငယ်

ဒေသနွား

နို့စားနွား

​ဒေသကျွဲ

နို့စားကျွဲ

နွားနောက်

ဆိတ်

သိုး

ဝက်

နေပြည်တော်

၁၄၂၅၅၃

၁၃၅၄

၂၇၀၈၄

၂၅၇

၁၅၂၄၈

၂၀၈၂

၈၂၂၃၇

ကချင်

၅၄၈၁၁၀

၂၁၇၀

၁၉၆၅၇၂

၆၅၇

၅၄၈၅၅

၁၅၁၇

၃၂၁၅၈၀

ကယား

၇၄၆၃၀

၁၂၄

၁၄၇၅၅

၃၃

၅၀၄၁

၂၀၂

၅၂၈၃၀

ကရင်

၂၅၇၈၇၀

၁၀၈၂

၄၅၂၄၃

၁၉၂

၁၈၅၃၂၄

၈၆၅

၁၂၀၆၂၃

ချင်း

၄၆၆၅၅

၅၈

၁၇၃၅၇

၁၀

၁၄၄၆၈၄

၁၈၀၃၀

၁၆၂

၄၈၁၁၃

စစ်ကိုင်း

၁၈၀၄၁၅၀

၄၂၄၂

၂၆၀၈၈၈

၅၄၅

၁၈၄၃၁၃

၉၉၈၈၈

၄၆၁၂၁၁

တနင်္သာရီ

၆၁၇၈၃

၉၃၈

၂၆၀၆၃

၅၇

၂၁၃၃၀

၂၄၂

၆၀၇၂၈

ပဲခူး(ရှေ့)

၄၃၆၀၃၆

၂၁၇၆

၈၄၉၂၀

၆၁၈

၅၅၅၇၀

၂၂၈၉

၂၆၃၀၄၃

ပဲခူး(နောက်)

၄၁၈၀၂၉

၂၈၃၁

၁၂၀၈၅

၃၉

၂၅၆၁၅

၈၃၉

၁၇၃၉၈၄

မကွေး

၁၃၇၅၈၃၈

၃၅၀၀

၃၈၂၄၆

၃၇

၄၃၀၃၂၅

၆၀၆၉၅

၂၀၃၇၅၁

မန္တလေး

၁၅၈၀၇၁၈

၂၆၁၅၂

၂၈၃၃၆

၄၄၈

၆၄၉၃၇၂

၁၁၀၇၅၅

၂၀၆၁၄၃

မွန်

၁၂၉၅၅၆

၁၄၆၆

၁၆၇၂၅

၄၄

၈၇၇၁၆

၃၃၁

၇၄၆၃၀

ရခိုင်

၄၉၆၀၂၉

၁၂၃၇

၁၃၀၂၀၆

၁၈၄

၅၈၅၁၂

၇၃၆

၁၆၈၈၈၅

ရန်ကုန်

၁၃၆၂၅၆

၁၃၂၅၂

၁၆၇၁၃

၁၀၃၇

၆၈၀၇၉

၂၁၅၇

၁၈၇၁၅၉

ရှမ်း(တောင်)

၅၉၇၉၈၀

၂၃၅၃

၁၈၁၆၁၃

၃၉၆

၄၉၈၇

၁၂၈၄

၂၀၅၂၂၇

ရှမ်း(ရှေ့)

၃၀၀၉၈၈

၅၄၃

၁၂၈၂၃၅

၁၈၇

၂၄၄၇

၅၃၃၂

၅၅၈

၂၂၉၈၈၃

ရှမ်း(မြောက်)

၃၁၂၄၇၈

၃၃၉၄

၁၈၈၉၂၅

၁၀၉၄

၃၂၇၂၀

၁၆၉၉

၂၁၉၇၇၁

ဧရာဝတီ

၃၈၁၈၇၇

၄၀၀၄

၆၃၈၂၉

၁၇၈

၉၀၈၄၉

၄၃၄၁

၆၃၃၀၆၉

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၉၁၀၁၅၃၆

၇၀၈၇၆

၁၄၇၇၇၉၅

၆၀၁၃

၁၄၇၁၃၁

၁၉၉၃၂၁၈

၂၉၀၆၄၂

၃၇၁၂၈၆၇

Source:  ၂၀၂၀ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း

 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော ဒေသကြက်များနှင့် စီးပွားဖြစ်ကြက်၊ ဘဲကောင်ရေဇယား  

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဒေသကြက်

ကြက်ဆင်ဘဲငန်းမန်ဒါလီ

စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ

အသားစားကြက်

ဥစားကြက်

ငုံး

အသားစားဘဲ

ဥစားဘဲ

နေပြည်တော်

၉၀၉၆၃၉

၁၅၆၂၁

၉၇၅၁၈၃

၁၇၇၉၈

၁၃၆၄၅

၁၃၈၄၅

ကချင်

၂၀၅၃၀၂၈

၁၇၈၃၉

၄၈၃၀၂၁

၁၈၀၁၄၃

၅၈၃၉

၉၆၅၉

၁၂၉

ကယား

၅၄၈၃၆၀

၃၄၃၄

၉၀၄၁၂

၁၇၆၈၈၆

၁၇၈၉

၂၈၅၆

ကရင်

၁၁၉၃၉၆၂

၂၇၁၆၅

၂၉၉၉၃၅

၁၆၃၅၂၆

၁၁၈၃၇၃

၁၆၄၀၅

ချင်း

၅၁၄၂၅၁

၉၃၈

၄၉၁

၂၁၃၆

၁၂၉၅

စစ်ကိုင်း

၄၃၈၆၇၄၁

၂၂၀၀၆

၃၅၃၂၇၉၁

၂၁၂၁၃၉၀

၈၂၂၅၉၄

၃၄၅၆၆

၂၈၆၂၈၇

တနင်္သာရီ

၇၉၈၁၃၉

၁၉၀၉၁

၃၄၂၄၀၆

၅၆၂၁၀၂

၉၄၈၅

၅၀၄၄၁

၂၀၈၆၈

ပဲခူး(ရှေ့)

၃၀၆၈၃၃၀

၁၁၇၉၀၂

၄၄၆၁၂၀၂

၇၇၀၀၁၂

၄၄၆၁၉

၈၂၅၂၇၆

၃၈၁၄၁၀

ပဲခူး(နောက်)

၂၅၈၈၈၃၂

၄၁၆၇၃

၇၃၃၄၄၅

၄၁၈၈၂၈

၄၈၀၂၇

၁၆၅၉၇၄

၁၉၃၇၇

မကွေး

၃၉၄၀၉၁၉

၇၅၇၂

၁၆၀၆၉၇၅

၂၆၀၃၂၅

၃၂၆၈၇

၁၄၁၅၂

၂၈၈

မန္တလေး

၂၇၆၀၇၈၂

၄၀၃၉၂

၄၄၉၀၃၉၃

၄၅၇၁၇၈၀

၁၅၄၁၇၈

၄၃၅၄၁

၁၄၇၉၆၈

မွန်

၇၉၈၀၃၉

၂၆၁၈၀

၁၃၁၂၇၃၉

၁၃၇၇၈၃၉

၃၂၇၀၀

၁၇၅၃၆၈

၁၀၅၀၈၉

ရခိုင်

၂၀၁၂၄၉၆

၁၀၀၈၈

၆၇၁၆၈၇

၇၈၈၇၀၂

၉၇၉၅

၅၇၀၇၇

၃၄၉၉

ရန်ကုန်

၂၄၀၉၅၅၂

၁၃၂၂၄၂

၇၃၆၅၀၇၂

၃၅၉၅၃၃၈

၁၁၆၅၆၄၉

၆၃၀၅၁၆

၁၇၉၂၂၁

ရှမ်း(တောင်)

၁၆၃၁၀၀၉

၁၁၁၂၇

၁၀၄၉၆၅၇

၈၀၅၇၉၉၂

၂၆၂၅၁

၇၇၂၃၉

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၅၅၇၆၈၉

၇၈၉၈

၃၈၀၈

၁၇၄၄၂၁

၇၂၅၆

ရှမ်း(မြောက်)

၁၁၆၅၃၉၉

၉၃၈၆

၃၇၅၅၃၂

၂၈၃၅၉၃၆

၆၀၁၂

ဧရာဝတီ

၆၂၁၅၁၆၃

၂၃၇၁၆၁

၃၀၂၃၇၈၂

၂၄၄၄၅၇၁

၁၈၂၆၈၂

၂၅၇၉၀၉၆

၁၃၅၃၆၀၄

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၃၈၅၅၂၃၃၀

၇၄၇၇၁၅

၃၀၈၁၈၅၃၁

၂၈၅၁၉၇၂၅

၂၅၂၃၆၈၉

၄၇၆၁၅၅၄

၂၅၉၁၃၈၄

Source:  ၂၀၂၀ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊

 

 

၂၀၂- ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေဇယား

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တိရစ္ဆာန်ကြီး

တိရစ္ဆာန်ငယ်

ဒေသနွား

နို့စားနွား

​ဒေသကျွဲ

နို့စားကျွဲ

နွားနောက်

ဆိတ်

သိုး

ဝက်

နေပြည်တော်

၁၆၂၁၅၈

၈၉၈

၂၈၇၇၃

၅၃၇

-

၁၃၅၃၇

၁၄၉၀

၇၃၁၇၁

ကချင်

၆၂၃၄၉၀

၁၃၃၂

၂၀၈၈၃၁

၁၃၇၃

၄၆၄၃

၄၈၇၀၀

၁၀၈၅

၂၈၆၁၂၉

ကယား

၈၄၈၉၄

၆၃

၁၅၆၇၅

၆၈

-

၄၄၇၅

၁၄၅

၄၇၀၀၆

ကရင်

၂၉၃၆၆၂

၅၆၈

၄၈၀၆၅

၄၀၁

-

၁၆၄၈၂၁

၆၁၉

၁၀၇၆၉၃

ချင်း

၅၃၀၇၁

၃၀

၁၈၄၄၀

၂၁

၅၂၈၂၃

၁၆၀၀၇

၁၁၆

၄၂၈၀၉

စစ်ကိုင်း

၂၀၅၂၂၇၁

၂၁၄၄

၂၇၇၁၅၈

၁၁၃၉

၅၄၂၀

၁၆၃၆၃၀

၇၁၄၆၃

၄၁၀၃၆၆

တနင်္သာရီ

၇၀၂၈၀

၄၇၄

၂၇၆၈၈

၁၁၉

-

၁၈၉၃၇

၁၇၃

၅၄၁၃၃

ပဲခူး(ရှေ့)

၄၉၆၀၀၃

၁၂၁၅

၉၀၂၁၅

၁၂၉၁

၄၉၃၃၄

၁၆၃၈

၂၃၄၈၀၅

ပဲခူး(နောက်)

၄၇၅၅၁၉

၁၄၃၁

၁၂၈၃၈

၈၁

၂၂၇၄၁

၆၀၀

၁၅၄၉၅၀

မကွေး

၁၅၆၅၈၅၃

၂၁၈၁

၄၀၆၃၁

၇၆

၃၈၂၀၃၅

၄၃၄၂၃

၁၈၄၄၁၇

မန္တလေး

၁၇၉၉၄၀၆

၁၃၂၄၆

၃၀၁၀၃

၉၃၇

၅၇၆၅၀၂

၇၉၂၃၇

၁၈၄၀၂၈

မွန်

၁၄၇၃၇၃

၇၄၁

၁၇၇၆၉

၉၂

၇၇၈၇၃

၂၃၇

၆၆၄၀၃

ရခိုင်

၅၆၄၂၄၇

၆၂၅

၁၃၈၃၂၇

၃၈၄

၅၁၉၄၆

၅၂၇

၁၅၀၂၆၇

ရန်ကုန်

၁၂၀၀၁၉

၂၂၄၂၇

၁၇၈၅၀

၂၁၆၅

၆၀၅၈၉

၁၅၄၃

၁၆၆၅၂၆

ရှမ်း(တောင်)

၆၈၂၄၁၀

၁၃၆၂

၁၉၂၉၃၉

၈၂၈

၄၄၂၈

၉၁၉

၁၈၂၆၀၂

ရှမ်း(ရှေ့)

၃၄၂၃၈၂

၂၇၅

၁၃၆၂၃၂

၃၉၁

၅၇၅

၄၇၃၃

၃၉၉

၂၀၄၅၄၁

ရှမ်း(မြောက်)

၃၅၅၄၅၃

၁၇၁၆

၂၀၀၇၀၇

၂၂၈၄

၉၄

၂၉၀၄၈

၁၂၁၅

၁၉၅၅၄၃

ဧရာဝတီ

၄၃၄၃၉၆

၅၉၁၉

၆၇၈၀၉

၃၇၃

၈၀၆၅၄

၃၁၀၅

၅၆၃၃၂၂

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၁၀၃၂၂၈၈

၅၆၆၄

၁၅၇၀၀၅၀

၁၂၅၅၉

၆၃၅၅၅

၁၇၆၉၉၈၉

၂၀၇၉၃

၃၃၀၈၇၁

Source:  ၂၀၂၁ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း

 

 

၂၀၂- ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော ဒေသကြက်များနှင့် စီးပွားဖြစ်ကြက်၊ ဘဲကောင်ရေဇယား  

(ကောင်ရေ)

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဒေသကြက်

ကြက်ဆင်ဘဲငန်းမန်ဒါလီ

စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ

အသားစားကြက်

ဥစားကြက်

ငုံး

အသားစားဘဲ

ဥစားဘဲ

နေပြည်တော်

၉၀၄၃၈၅

၆၁၈၂၈

၃၉၅၇၀၀

၁၅၅၀၀၀

-

၁၁၉၆၉

-

ကချင်

၂၀၄၁၁၇၀

၇၀၆၀၉

၂၁၁၃၄၉

၃၁၁၂၁

-

၈၃၅၀

ကယား

၅၄၅၁၉၂

၁၃၅၉၀

၃၂၆၃၅

၂၉၅၇၆

-

၂၄၆၉

-

ကရင်

၁၁၈၇၀၆၅

၁၀၇၅၁၉

၁၄၇၃၁၃

၃၀၅၄၃

-

၁၀၂၃၂၉

၈၈၅

ချင်း

၅၁၁၂၈၁

၃၇၁၄

၁၇၇

၃၅၇

-

၁၁၁၉

-

စစ်ကိုင်း

၄၃၆၁၄၀၃

၈၇၁၀၃

၁၂၇၅၁၇၈

၃၅၄၇၀၉

-

၂၉၈၈၁

၁၅၄၅၂

တနင်္သာရီ

၇၉၃၅၂၉

၇၅၅၆၅

၁၃၅၃၉၃

၁၁၃၅၈၇

-

၄၃၆၀၅

၁၁၂၆

ပဲခူး(ရှေ့)

၃၉၅၅၇၂၄

၄၆၆၆၇၁

၁၉၉၃၃၆၀

၅၈၃၀၅၀

၇၁၃၄၂၁

၈၉၀၅၀

ပဲခူး(နောက်)

၃၀၅၁၂၂၉

၁၆၄၉၄၅

၅၈၁၃၉၀

၁၀၇၄၀၀

၁၄၃၄၇၉

၂၇၁၀၀

မကွေး

၃၉၁၈၁၅၅

၂၉၉၇၃

၇၀၇၂၄၅

၄၃၅၂၈

၁၂၂၃၄

၁၆

မန္တလေး

၂၇၄၄၈၃၅

၁၅၉၈၇၆

၁၈၀၂၂၂၉

၇၆၉၉၂၈

၁၃၀၀၀

၃၇၆၃၉

၃၇၉၈၆

မွန်

၇၉၃၄၃၀

၁၀၃၆၂၂

၄၇၃၈၃၉

၂၃၀၃၈၃

၁၀၀၀၀

၂၀၅၈၆၆

ရခိုင်

၂၀၀၀၈၇၂

၃၉၉၂၈

၂၄၂၄၄၉

၁၃၁၈၇၆

၄၉၃၄၁

၁၈၉

ရန်ကုန်

၂၃၉၅၆၃၄

၅၂၃၄၃၀

၂၆၅၈၄၅၉

၆၀၁၁၆၁

၅၄၅၀၅၈

၉၆၇၃

ရှမ်း(တောင်)

၁၆၂၁၅၈၈

၄၄၀၄၂

၅၄၂၈၀၀၀

၂၇၁၆၂၄၅

၂၂၆၉၃

၄၁၆၉

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၅၄၈၆၉၁

၃၁၂၆၃

၂၉၀၀၀

၆၂၇၂

ရှမ်း(မြောက်)

၁၁၅၈၆၆၇

၃၇၁၅၂

၃၇၇၃၄၀

၃၃၀၂၀၀

၅၁၉၇

ဧရာဝတီ

၆၁၇၉၂၆၃

၉၃၈၇၁၂

၂၁၀၂၁၈၁

၂၂၄၈၈၄၁

၁၃၁၇၁၂၉

၁၄၅၆၀၂၃

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၃၉၇၁၂၁၁

၂၉၅၉၅၄၂

၁၈၅၆၄၂၃၇

၈၅၀၆၅၀

၁၃၀၀၀

၃၀၆၂၁၈၅

၁၈၄၇၅၄၂

Source:  ၂၀၂၁ ကြားဖြတ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊