အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

          (ရေတွက်ပုံ- ကျပ်သိန်း)

ဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာနှစ်မတ်လအထိ

ပို့ကုန်

သွင်းကုန်

ပြည်တွင်း

စုစုပေါင်း

၁။

 

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းမှ ဝင်ငွေ

၁၄၈.၁၂၃၇၈

၉၅၄.၇၁၀၃၉

၈၁.၈၇၄၉၈

၁၁၈၄.၇၀၉၁၅

 

 

ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ဝင်ငွေ

၁၄၅.၀၂၃၇၈

၉၅၀.၂၃၉၉၉

၇၃.၆၅၂၉၀

၁၁၆၈.၉၁၆၆၇

 

ရန်ကုန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁၄၃.၉၅၂၇၈

၆၄၃.၀၂၉၇၁

၄၆.၃၅၆၀၅

၈၃၃.၃၃၈၅၄

 

ဒေသဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

-

-

၁၀.၉၆၇၈၅

၁၀.၉၆၇၈၅

 

တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁.၀၇၁

၃၀၇.၂၁၀၂၈

၁၆.၃၂၉၀၀

၃၂၄.၆၁၀၂၈

၂။

 

နယ်စပ်ဒေသတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးစခန်းများမှဝင်ငွေ

၃.၁၀

၄.၄၇၀၄၀

၈.၂၂၂၀၈

၁၅.၇၉၂၄၈

 

မူဆယ်မြို့

 

 

၄.၃၆၃၉၈

၄.၃၆၃၉၈

 

တာချီလိတ်

 

 

၃.၈၅၈၁

၃.၈၅၈၁

 

မြဝတီမြို့

၃.၁၀

၄.၄၇၀၄

-

၇.၅၇၀၄