အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

  (ထောင်ပေါင်း)

 

စဉ်

ပြည်နယ်/

တိုင်းဒေသကြီး

ခိုင်း

ကျွဲနွား

(ကောင်)

ကျွဲ

နွားနို့

(ပိဿာ)

ကျွဲနွား

သားရေ

(ချပ်)

သိုးဆိတ်

သားရေ

(ချပ်)

အသား

စုစုပေါင်း

(ပိဿာ)

စုစုပေါင်း

ငှက်မွှေး

(ပေါင်)

၁။

နေပြည်တော်

၁၃၅.၇၁၅

၁၄၅၁၀.၈၁၁

၃၀.၉၃၉

၁၅.၄၆၆

၂၃၃၉၉.၁၀၆

၁၀၇၃၆၀.၂၃၁

၈၂.၂၈၆

၂။

ကချင်

၂၅၂.၉၇၃

၂၅၀၉၃.၉၅၄

၆၈.၀၂၉

၃၁.၁၆၅

၆၆၆၈၃.၃၆၉

၁၈၈၁၀.၇၂၅

၂၆.၀၀၀

၃။

ကယား

၆၅.၆၃၀

၇၅၀၉.၃၁၀

၁၁.၅၁၃

၃.၄၃၈

၁၉၂၇၇.၁၂၁

၉၈၂၀၆.၆၃၆

၃၄.၀၅၇

၄။

ကရင်

၂၃၅.၃၀၀

၂၅၉၃၁.၀၂၅

၅၇.၈၉၇

၆၃.၂၄၆

၄၄၀၉၃.၅၁၆

၂၀၆၃၃၆.၅၃၈

၈၆.၀၉၄

၅။

ချင်း

၇၈.၁၃၄

၁၁၃၂၁.၇၈၈

၃၀.၀၂၂

၁၂၈.၂၄၄

၃၃၈၉၈၃၉၆၇

၁၇၀၁၃၇.၉၈၆

၁၀၈.၃၀၁

၆။

စစ်ကိုင်း

၂၁၃၃.၀၀၀

၃၄၁၃၀၂.၀၀၀

၆၀၈.၀၀၀

၁၃၃၇.၀၀၀

၂၉၈၆၈၃.၂၂၅

၁၇၂၂၄၁၂.၀၀၀

၅၈၉.၀၀၀

၇။

တနင်္သာရီ

၁၈၂.၆၃၆

၂၇၃၃၉.၄၅၁

၅၃.၇၇၁

၅၃.၀၈၇

၄၆၃၆၅.၇၁၇

၃၂၁၇၂၁.၀၀၀

၁၃၃.၇၅၄

၈။

ပဲခူး

၁၁၁၈.၂၇၃

၁၇၂၁၄၀.၆၀၈

၃၁၄.၅၃၇

၈၀.၃၇၃

၂၅၇၁၆၅.၃၇၆

၁၇၁၀၃၄၂.၀၅၁

၈၈၂.၃၃၀

၉။

မကွေး

၁၈၀၄.၇၇၄

၂၅၈၇၈၂.၀၀၀

၄၆၈.၇၁၄

၁၃၇၉.၉၃၃

၂၅၁၃၁၀.၇၃၁

၁၆၃၀၉၃၅.၀၀၀

၅၆၃.၁၄၅

၁၀။

မန္တလေး

၁၄၂၀.၅၂၀

၁၇၃၇၀၅.၄၁၀

၃၅၃.၆၈၀

၁၂၅၈.၂၀၀

၁၃၄၇၆၄.၄၇၄

၉၆၉၅၁၅.၀၁၀

၄၁၅.၃၇၀

၁၁။

မွန်

၃၂၄.၀၀၀

၂၇၂၃၄.၀၀၀

၆၀.၂၀၀

၆၃.၅၀၀

၆၁၁၇၂.၀၀၀

၄၆၈၅၃၇.၀၀၀

၉၆.၀၀၀

၁၂။

ရခိုင်

၆၁၆.၂၀၆

၉၃၂၈၁.၂၉၀

၂၀၀.၉၁၄

၂၉၂.၈၆၀

၇၇၁၁၄.၁၅၅

၄၄၈၅၀၄.၉၀၀

၁၉၂.၀၅၀

၁၃။

ရန်ကုန်

၄၇၀.၈၀၆

၆၀၉၀၁.၀၆၆

၁၁၇.၈၇၅

၁၀၃.၁၄၆

၁၇၃၆၄၀.၂၆၆

၁၄၃၉၀၅၆.၁၃၉

၂၃၆.၁၅၉

၁၄။

ရှမ်း

၁၁၆၂.၇၆၄

၁၄၆၃၁၈.၉၉၅

၂၄၆.၅၂၇

၃၆.၂၀၆

၁၈၁၂၈၃.၂၀၂

၁၁၈၀၂၉၂.၂၅၃

၂၁၆.၇၀၈

၁၅။

ဧရာဝတီ

၇၇၇.၄၅၉

၆၉၆၇၃.၅၃၅

၅၉.၂၀၃

၇၉.၅၅၀

၁၄၃၀၉၁.၃၈၇

၉၀၁၁၆၉.၉၁၀

၆၂၅.၈၈၄

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၁၀၇၇၈.၁၉၀

၁၄၅၅၀၄၅.၂၄၃

၂၆၈၁.၈၂၁

၄၉၂၅.၄၁၄

၁၈၁၁၉၄၂.၆၁၂

၁၁၅၆၃၃၃၇.၃၇၉

၄၂၈၇.၁၃၈