အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ

သင်တန်းကျောင်းများနှင့် အခြားလူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကဏ္ဍဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဌာနခွဲ၊
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းများရှိ ကျောင်းအရေအတွက်နှင့် သင်တန်းသားအရေအတွက်စာရင်း

(၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)

စဉ်

သိပ္ပံအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉
ပညာသင်နှစ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ပညာသင်နှစ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁
ပညာသင်နှစ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂
ပညာသင်နှစ်

ပျဉ်းမနား

၆၆၉

၆၂၆

၅၇၃

၂၉၃

သထုံ

၄၉၂

၅၀၇

၄၅၄

၁၇၆

​မြောင်းမြ

၄၇၅

၄၉၃

၄၂၈

၃၁၆

ရွှေဘို

၆၉၄

၆၉၃

၆၆၉

၁၀၅

ပုသိမ်ကြီး

၆၀၇

၆၀၇

၅၇၁

၁၉၁

ပွင့်ဖြူ

၅၃၃

၅၄၉

၅၂၄

၂၈၈

သာယာဝတီ

၅၃၀

၅၃၆

၄၅၄

၂၆၄

ထားဝယ်

၃၁၆

၃၃၉

၃၂၃

၇၄

ဟဲဟိုး

၅၃၁

၆၅၇

၆၂၁

၂၅၉

၁၀

မြစ်ကြီးနား

၅၁၆

၅၇၂

၅၃၇

၁၁၉

၁၁

ဒီးမော့ဆို

၄၂၅

၄၁၇

၃၉၃

၈၁

၁၂

ဇွဲကပင်

၃၅၀

၃၇၄

၃၄၂

၁၂၃

၁၃

လုံပီး

၃၂၁

၃၅၂

၃၅၀

၄၅

၁၄

​ကျောက်တော်

၄၂၅

၄၀၂

၂၆၇

၃၄၃

၁၅

ဟုမ္မလင်း

 

၈၈

၈၈

၅၃

 

စုစုပေါင်း

၆၈၈၄

၇၂၁၂

၆၅၉၄

၂၇၃၀