အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်မှု (စောင်ရေ)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၈-၁၉

၂၀၁၉-၂၀

၂၀၂၀-၂၁

၂၀၂၁-၂၂

ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း

1678

1593

၁၅၁၂

၆၅၆

 

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခြင်း

1009

986

၆၁၆

၆၅၇

 

ပိုးသတ်ဆေးလက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်များ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

4975

5218

၃၂၁၄

၂၇၅၀

 

ပြည်ပပို့ကုန်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်

လတ်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

45705

31081

44138

18072

 

ပြည်ပမှ သွင်းကုန်အတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

လတ်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

4928

2505

1820

1311

မြေဩဇာတင်သွင်း၊တင်ပို့၊ထုတ်လုပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

 

 

 

 

 

နှစ်အတွင်း

1809

၁၀၅၃

၈၅၉

၂၆၅

 

သက်တမ်းတိုး

461

989

၁၀၉၃

၅၉၄

 

မြေဩဇာ သိုလှောင်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

 

 

 

 

 

နှစ်အတွင်း

1864

444

၂၅၄

 

သက်တမ်းတိုး

995

514

 

 

 

မြေဩဇာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

1632

877

၂၃၅၃

၉၁၆

မျိုးစေ့တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ် ပေးခြင်း

 

 

807

1267

 

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

123

78

344

79

 

မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

49

110

46

31

GAP Certificate ထုတ်ပေးခြင်း

၄၇၄

၁၅၅၁

၁၁၁၇

၄၁၉