အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ၊ မွေးမြူရေးဇုန်များ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် စစ်ဆေးရေးမှူး သင်တန်း (၁/၂၀၂၄) ဖွင့်လှစ်

16