အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ငါး၊ ပုစွန် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး သုတေသနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်

13

Source: ကြေးမုံသတင်းစာ