အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆီစက်များ၏ ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေး၊ ငါးပုစွန်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာရေး၊ ဒေသ၏ စားရေရိက္ခာဖူလုံရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး

10

          Source:မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ