အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နေကြာသီးနှံမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်းသားများ နေကြာမျိုးသစ် ခြောက်မျိုး ယှဉ်ပြိုင်စမ်းသက်စိုက်ကွင်းအား ပူးပေါင်းပါဝင် အကဲဖြတ်

yezin