အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှု

(ရေတွက်ပုံ-အဆထောင်ပေါင်း)

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

မီနီဘတ်ဂျက်

ကျွဲနွား

       

ကျွဲနွားခွာနာလျှာနာ

၃၈၁

၂၀၂

၃၆

၅၃

ကျွဲနွားလည်ချောင်းကွဲ

၁၆၀၂

၁၅၆၁

၁၄၉၀

၇၇၅

ကျွဲနွား​ဒေါင့်သန်း

၉၃၄

၈၆၉

၈၄၄

၄၂၃

ကျွဲနွား​ပေါင်ပုပ်လက်ပုပ်

၁၁၂၂

၁၀၇၁

၁၀၃၅

၅၃၁

ဝက်ကာကွယ်ဆေး

 

 

 

 

ဝက်ဝမ်းကျ

၅၆၉

၅၀၄

၄၄၆

၂၁၈

ဝက်ခွာနာ

ကြက်ကာကွယ်ဆေး

 

 

 

 

ကြက်ဝမ်းကျ

၁၅၃၆

၁၅၄၁

၁၃၁၇

၆၃၉

ကြက်လည်လိမ်

၇၅၉၈

၆၅၄၆

၇၁၃၂

၃၈၆၁

ကြက်ကျောက်

၁၅၂

၁၈၁

၁၆၉

၁၀၂

ကြက်ဂမ်ဘိုရို

၆၅၀

၆၈၄

၅၃၈

၂၃၉

ကြက်ချေးဖြူ