အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

အသိပညာပေးစခန်းများ (Knowledge Center) ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-

၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

နေပြည်တော်

66

66

66

66

ကချင်

2

2

2

2

ကယား

5

5

5

5

ကရင်

10

15

15

15

ချင်း

8

10

10

10

စစ်ကိုင်း

78

78

78

78

တနင်္သာရီ

2

2

2

2

ပဲခူး

58

60

60

60

မကွေး

52

52

52

52

၁၀

မန္တလေး

79

79

79

79

၁၁

မွန်

3

3

3

3

၁၂

ရခိုင်

16

16

16

16

၁၃

ရန်ကုန်

35

44

44

44

၁၄

ရှမ်း

23

23

23

23

၁၅

ဧရာဝတီ

39

39

39

39

စုစုပေါင်း

476

494

494

494