အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

သီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးမှု၊ ထွက်ရှိမှုအခြေအနေ (သန်းပေါင်း)                                                                                                                              

စဉ်

သီးနှံအမည်

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၈-

၂၀၁၉

၂၀၁၉-

၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-

၂၀၂၂ (မတ်လ)

စပါးစုစုပေါင်း

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

17.861

17.307

၁၇.၂၀၃

၁၇.၂၉၄

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

1342.715

1279.227

၁၂၆၅.၂၄၅

၁၁၇၄.၉၇၆

 

မိုးစပါး

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

15.083

14.977

၁၄.၉၂၆

၁၅.၀၀၈

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

1082.587

1061.321

၁၀၅၁.၉၀၂

၁၀၈၈.၅၀၂

 

နွေစပါး

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

2.778

2.330

၂.၂၇၆

၂.၂၈၆

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

260.128

217.906

၂၁၃.၃၄၂

၈၆.၄၇၃

ဂျုံ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၀.၁၅၃

၀.၁၄၅

၀.၁၃၉

၀.၁၃၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၃.၆၀၈

၃.၄၄၂

၃.၂၈၁

၃.၀၉၈

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၁.၂၈၇

၁.၂၈၄

၁.၃၇၅

၁.၅၀၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၈၀.၈၀၉

၈၀.၈၇၅

၈၄.၄၀၆

၉၂.၆၂၂

နှံစားပြောင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၀.၄၃၁

၀.၃၉၆

၀.၃၉၆

၀.၄၀၃

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၆.၀၄၇

၅.၄၈၃

၅.၂၇၂

၅.၂၈၀

ပဲစုစုပေါင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

10.၀၃၃

9.9၈၂

၉.၇၆၆

၉.၇၇၀

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

162.၃၅၅

160.၃၇၄

၁၅၅.၉၅၁

၁၅၆.၉၈၈

 

ပဲတီစိမ်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၂.၈၈၈

၂.၈၇၁

၂.၈၅၀

၂.၉၃၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၄၄.၆၃၃

၄၅.၀၇၁

၄၄.၅၂၉

၄၆.၆၁၀

 

မတ်ပဲ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၂.၃၃၉

၂.၃၂၉

၂.၃၁၈

၂.၂၉၃

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၄၁.၆၀၉

၄၁.၄၉၈

၄၁.၂၉၆

၄၁.၁၄၉

 

ပဲစင်းငုံ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၁.၀၉၉

၁.၀၉၁

၁.၀၆၇

၁.၀၆၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၁၆.၀၆၃

၁၅.၅၆၉

၁၄.၃၅၀

၁၄.၄၅၄