(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကျေးလက်လမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ဘဏ္ဍာရေး နှစ်

ကွန်ကရစ်

(မိုင်/ဖာလုံ)

ကတ္တရာ

(မိုင်/ဖာလုံ)

ကျောက်

(မိုင်/ဖာလုံ)

ဂဝံ

(မိုင်/ဖာလုံ)

မြေသား

(မိုင်/ဖာလုံ)

စုစုပေါင်း (မိုင်/ဖာလုံ)

ကုန်ကျငွေ (ကျပ်သန်း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄၀/၄

၂၅၆/၅

၁၆၄/၄

၄၀၅/၁

၈၆၆/၆

၈၄၁၄.၁၁

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၁/၃

၁၇၅/၇

၂၇၃/၆

 

၅၇၇/၆

၁၀၆၈/၆

၄၀၁၁၂.၂၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၀၀/၂

၂၆၂/၂

၇၄၄/၅

 

၁၅၆၉/၆

၂၆၇၆/၇

၇၇၀၅၇.၉၁

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၆၇/၃

၃၈၉/၆

၁၆၉၇/၄

 

၂၆၆၂/၆

၄၉၁၇/၃

၁၅၇၆၉၅.၈၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၁၉/၁

၂၂၅/၀

၁၂၆၅/၇

၁၆၄/၂

၂၀၃၂/၂

၃၈၀၆/၄

၁၃၇၇၈၅.၃၁

 

စုစုပေါင်း

၄၂၈/၁

၁၀၉၃/၃

၄၂၃၈/၃

၃၂၈/၆

၇၂၄၇/၅

၁၃၃၃၆/၂

၄၂၁၀၆၅.၄၅

အကျိုးပြုရွာ   -  (၃၉၀၁၄)

အကျိုးပြုအိမ်ခြေ   -   (၄.၉) သန်း

အကျိုးပြုလူဦးရေ  -  (၂၄.၆၇) သန်း

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား  -   (၅၀၇၃၅)

အလုပ်သမား   -  (၁၆၅၇၁၈)

(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကျေးလက်တံတားဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကွန်ကရစ်

(ပေ)

ရေကျော်

(ပေ)

သစ်သား

(ပေ)

ရေပြွန်

(ပေ)

အခြား

(ပေ)

စုစုပေါင်း

ကုန်ကျငွေ (ကျပ်သန်း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၈၁၆

၆၇၈၄

၅၅၆

၁၁၉၀

၁၁၃၄၆

၁၄၁၈.၈၇၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၉၁၅၇

၄၆၉၂

၁၃၈၄၉

၅၅၅၉.၅၈၈

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၆၁၆၁

၅၇၉၀

၂၀၇၃၂

၁၂၁၈၆

၈၈၈

၄၅၇၅၇

၁၆၀၁၅.၃၅၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၃၃၄၆

၁၄၉၄၄

၂၅၃၅၇

၁၂၇၀၄

၄၃၅၉

၉၀၇၁၀

၄၁၆၃၇.၉၅၂

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၅၈၆

၁၆၀၁၆

၂၈၅၀၁

၅၀၅၈

၂၁၀၈၆

၈၅၂၄၇

၃၅၉၄၈.၉၇၆

 

စုစုပေါင်း

၅၆၉၀၉

၃၆၇၅၀

၉၀၅၃၁

၃၅၁၉၆

၂၇၅၂၃

၂၄၆၉၀၉

၁၀၀၅၈၀.၇၄၇

(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိသုံးစွဲနိုင်မှုအခြေအနေ

 

 

(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

 

 

[accordion collapsed]

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >