(၁) မြန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ Download
(၂) မြန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Download
(၃) နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ Download
(၄) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ Download
(၅) နိုင်ငံခြားငါးဖမ်း‌ရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Download
(၆) ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ Download
(၇) တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆေးဝါးနှင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ Download
(၈) ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြံပေးများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ Download
(၉) ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ၀ယ်ယူရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ Download
(၁၀) တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ Download

Pages

Videos

On Facebook

Find us on >