စဉ်

အကြောင်းအရာ

အသင်း

အသင်းသား

အစု
(ကျပ်သန်း)

စုဆောင်း
(ကျပ်သန်း)

ပံ့ပိုးချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ထုတ်ချေးငွေ
(ကျပ်သန်း)

ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု
အခြေအနေ

ပထမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၅၀) (၂၀၁၄ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၈၇၀၁

၅၂၀၄၁၈

၂၇၃၆.၂၉၆

၇၃၇.၀၄၀

၄၈၄၁၄.၂၇၇

၅၁၅၃၆.၀၂၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀) (၂၀၁၄
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၀၈၂၅၆၄

၅၅၄၁.၀၅၈

၆၆၇၈.၃၉၆

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၀၉၅၄၆.၂၆၈

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

တတိယအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၁၀၀) (၂၀၁၅
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၁၅၉၈၄

၁၁၂၁၈၃၆

၅၇၃၈.၄၇၉

၁၇၇၈၂.၇၀၁

၉၇၀၈၉.၃၇၂

၁၂၁၇၃၁.၅၂၉

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

စတုတ္ထအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၅ခုနှစ်၊
ဇူလိုင်လမှဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၅၃၇၆၈၀

၁၂၇၇၅.၃၉၅

၃၉၇၃၀.၈၄၂

၃၅၀၇၇၁.၆၀၂

၄၀၃၇၁၇.၈၈၁

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ပဉ္စမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၇၃၈၇၇.၁၀၂

၃၉၂၈၃၄.၈၇၃

၄၈၁၃၁၀.၉၂၃

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ချေးငွေ

၃၁၈၆၅

၂၆၇၉၆၃၆

၁၃၄၅၅.၅၁၂

၁၁၁၁၃၀.၀၁၂

၃၈၅၆၃၄.၆၆၉

၅၁၂၅၄၇.၄၄၀

(၁၀၀%)
ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမအကြိမ် အမေရိကန်
ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀) (၂၀၁၇ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန်ထိ)

၃၁၃၆၄

၂၆၄၁၃၅၀

၁၃၃၂၂.၉၂၂

၁၅၈၅၂၆.၀၀၆

၃၄၄၁၀၅.၃၄၉

၅၁၅၉၅၄.၂၇၇

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်တွင်
ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်

 

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >