ကောင်းမွန်သော တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်များ

၁။ ဝက်မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်

၂။ မိရိုးဖလာ ဝက်မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်

၃။ အသားတိုးကြက် မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်

၄။ ဥစားကြက် မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်


၅။ တိုင်းရင်းကြက် မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်


၆။ ပျားမွေးမြူရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်


 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း

                                                                                                                                                                         (ကောင်ရေ- သိန်း)

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

ကျွဲ

နွား

သိုး

ဆိတ်

ဝက်

ကြက်

ဘဲ

ကြက်ဆင်/

ဘဲငန်း

ငုံး

၁။

​နေပြည်တော်

၀.၇၀၄

၂.၄၇၇

၀.၁၇၄

၃.၁၈၅

၄၀.၀၅၁

၁.၀၅၈

၀.၀၅၂

၀ 

၂။

ကချင်

၂.၇၇၁

၃.၇၇၈

၀.၆၉၀

၁၀.၂၉၉

၈၅.၉၉၂

၂.၉၄၆

၀.၆၁၃

၃။

ကယား

၀.၃၆၆

၀.၉၇၅

၀.၀၃၇

၁.၄၆၀

၂၇.၁၄၅

၀.၂၃၇

၀.၀၈၆

၄။

ကရင်

၁.၀၂၃

၃.၈၅၁

၁.၀၅၇

၄.၇၅၅

၆၀.၅၁၁

၄.၀၈၃

၀.၅၇၆

၅။

ချင်း

၀.၅၄၀

၁.၈၅၆

၁.၁၄၅

၄.၄၃၂

၆၃.၁၄၃

၀.၄၂၄

၀.၁၀၈

၆။

စစ်ကိုင်း

၅.၁၀၄

၂၆.၀၈၆

၂.၆၅၀

၄.၃၃၃

၁၃.၉၃၈

၂၁၈.၈၂၅

၃.၅၂၂

၀.၇၄၈

၆.၉၆၉

၇။

တနင်္သာရီ

၁.၆၇၅

၁.၇၀၃

၀.၄၀၁

၂.၄၉၁

၅၂.၃၉၅

၆.၂၀၄

၀.၃၀၀

၈။

ပဲခူးတိုင်း

၃.၃၆၈

၁၅.၈၈၈

၀.၇၉၂

၁၁.၉၀၆

၄၀၈.၃၉၃

၉၉.၄၈၇

၁.၅၀၈

၉။

မကွေး

၁.၈၀၁

၂၉.၈၅၇

၈.၉၅၃

၃၇.၉၈၀

၃၈.၁၀၇

၄၇၅.၄၆၆

၄.၀၃၇

၀.၁၈၈

၁၀။

မန္တလေး

၀.၇၃၀

၂၄.၀၀၃

၃.၃၅၂

၁၅.၂၄၇

၉.၂၀၄

၂၆၁.၉၉၅

၆.၄၄၇

၀.၆၅၀

၈.၇၆၃

၁၁။

မွန်

၀.၉၈၆

၅.၃၇၄

၁.၃၃၈

၄.၉၃၆

၁၂၀.၆၇၉

၁၉.၁၀၀

၀.၉၀၃

၁၂။

ရခိုင်

၄.၄၂၆

၁၃.၂၃၁

၄.၁၅၀

၄.၀၀၂

၁၀၅.၃၃၅

၄.၂၈၄

၁.၇၀၃

၁၃။

ရန်ကုန်

၁.၆၆၄

၆.၈၀၆

၁.၁၉၇

၁၃.၁၀၅

၄၇၃.၇၆၁

၃၈.၃၆၁

၂.၇၃၇

၃.၂၀၆

၁၄။

ရှမ်းပြည်နယ်

၈.၇၈၆

၁၆.၄၃၄

၁.၁၆၉

၂၃.၈၇၁

၃၂၄.၈၂၄

၄.၈၉၀

၀.၈၉၉

၀.၂၂၈

၁၅။

ဧရာဝတီ

၂.၄၄၀

၁၂.၇၄၇

၁.၁၉၉

၁၇.၇၂၇

၂၁၇.၅၁၃

၄၀.၆၃၉

၄.၁၀၈

၀.၂၀၂

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၃၆.၃၈၄

၁၆၅.၀၆၆

၁၄.၉၅၅

၇၀.၉၀၉

၁၆၃.၄၁၈

၂၉၃၆.၀၂၈

၂၃၅.၇၁၉

၁၅.၁၇၉

၁၉.၃၆၈

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု

                                                                                                                                                                             (ထောင်ပေါင်း)

 

စဉ်

ပြည်နယ်/

တိုင်းဒေသကြီး

ခိုင်း

ကျွဲနွား

(ကောင်)

ကျွဲ

နွားနို့

(ပိဿာ)

ကျွဲနွား

သားရေ

(ချပ်)

သိုးဆိတ်

သားရေ

(ချပ်)

အသား

စုစုပေါင်း

(ပိဿာ)

စုစုပေါင်း

ငှက်မွှေး

(ပေါင်)

၁။

နေပြည်တော်

၁၃၅.၇၁၅

၁၄၅၁၀.၈၁၁

၃၀.၉၃၉

၁၅.၄၆၆

၂၃၃၉၉.၁၀၆

၁၀၇၃၆၀.၂၃၁

၈၂.၂၈၆

၂။

ကချင်

၂၅၂.၉၇၃

၂၅၀၉၃.၉၅၄

၆၈.၀၂၉

၃၁.၁၆၅

၆၆၆၈၃.၃၆၉

၁၈၈၁၀.၇၂၅

၂၆.၀၀၀

၃။

ကယား

၆၅.၆၃၀

၇၅၀၉.၃၁၀

၁၁.၅၁၃

၃.၄၃၈

၁၉၂၇၇.၁၂၁

၉၈၂၀၆.၆၃၆

၃၄.၀၅၇

၄။

ကရင်

၂၃၅.၃၀၀

၂၅၉၃၁.၀၂၅

၅၇.၈၉၇

၆၃.၂၄၆

၄၄၀၉၃.၅၁၆

၂၀၆၃၃၆.၅၃၈

၈၆.၀၉၄

၅။

ချင်း

၇၈.၁၃၄

၁၁၃၂၁.၇၈၈

၃၀.၀၂၂

၁၂၈.၂၄၄

၃၃၈၉၈၃၉၆၇

၁၇၀၁၃၇.၉၈၆

၁၀၈.၃၀၁

၆။

စစ်ကိုင်း

၂၁၃၃.၀၀၀

၃၄၁၃၀၂.၀၀၀

၆၀၈.၀၀၀

၁၃၃၇.၀၀၀

၂၉၈၆၈၃.၂၂၅

၁၇၂၂၄၁၂.၀၀၀

၅၈၉.၀၀၀

၇။

တနင်္သာရီ

၁၈၂.၆၃၆

၂၇၃၃၉.၄၅၁

၅၃.၇၇၁

၅၃.၀၈၇

၄၆၃၆၅.၇၁၇

၃၂၁၇၂၁.၀၀၀

၁၃၃.၇၅၄

၈။

ပဲခူး

၁၁၁၈.၂၇၃

၁၇၂၁၄၀.၆၀၈

၃၁၄.၅၃၇

၈၀.၃၇၃

၂၅၇၁၆၅.၃၇၆

၁၇၁၀၃၄၂.၀၅၁

၈၈၂.၃၃၀

၉။

မကွေး

၁၈၀၄.၇၇၄

၂၅၈၇၈၂.၀၀၀

၄၆၈.၇၁၄

၁၃၇၉.၉၃၃

၂၅၁၃၁၀.၇၃၁

၁၆၃၀၉၃၅.၀၀၀

၅၆၃.၁၄၅

၁၀။

မန္တလေး

၁၄၂၀.၅၂၀

၁၇၃၇၀၅.၄၁၀

၃၅၃.၆၈၀

၁၂၅၈.၂၀၀

၁၃၄၇၆၄.၄၇၄

၉၆၉၅၁၅.၀၁၀

၄၁၅.၃၇၀

၁၁။

မွန်

၃၂၄.၀၀၀

၂၇၂၃၄.၀၀၀

၆၀.၂၀၀

၆၃.၅၀၀

၆၁၁၇၂.၀၀၀

၄၆၈၅၃၇.၀၀၀

၉၆.၀၀၀

၁၂။

ရခိုင်

၆၁၆.၂၀၆

၉၃၂၈၁.၂၉၀

၂၀၀.၉၁၄

၂၉၂.၈၆၀

၇၇၁၁၄.၁၅၅

၄၄၈၅၀၄.၉၀၀

၁၉၂.၀၅၀

၁၃။

ရန်ကုန်

၄၇၀.၈၀၆

၆၀၉၀၁.၀၆၆

၁၁၇.၈၇၅

၁၀၃.၁၄၆

၁၇၃၆၄၀.၂၆၆

၁၄၃၉၀၅၆.၁၃၉

၂၃၆.၁၅၉

၁၄။

ရှမ်း

၁၁၆၂.၇၆၄

၁၄၆၃၁၈.၉၉၅

၂၄၆.၅၂၇

၃၆.၂၀၆

၁၈၁၂၈၃.၂၀၂

၁၁၈၀၂၉၂.၂၅၃

၂၁၆.၇၀၈

၁၅။

ဧရာဝတီ

၇၇၇.၄၅၉

၆၉၆၇၃.၅၃၅

၅၉.၂၀၃

၇၉.၅၅၀

၁၄၃၀၉၁.၃၈၇

၉၀၁၁၆၉.၉၁၀

၆၂၅.၈၈၄

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၁၀၇၇၈.၁၉၀

၁၄၅၅၀၄၅.၂၄၃

၂၆၈၁.၈၂၁

၄၉၂၅.၄၁၄

၁၈၁၁၉၄၂.၆၁၂

၁၁၅၆၃၃၃၇.၃၇၉

၄၂၈၇.၁၃၈

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ပပို့ကုန်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

​ရေတွက်ပုံ

 

အရေအတွက်

 

တန်ဖိုး (USD)

၁။

ကျွဲ၊ နွားသားရေ

တန်

၅၇၃၁.၉

၃၇၂၅၇၃၅

၂။

သိုး၊ ဆိတ်သားရေ

တန်

၉၅၈.၃၆

၂၃၉၃၄၄

၃။

ကျွဲ၊ နွားဘေးထွက်ပစ္စည်း

တန်

 

 

၄။

​အေးခဲထားသောဆိတ်သား

တန်

၁၁.၈၅၁

၈၆၅၁၂.၃

၅။

ဘဲမွှေး

တန်

၁၈.၄၁၉

၁၈၃၈၂၃.၃၆၅

၆။

အရိုးမှုန့်

တန်

၆၄၀

၆၇၂၀၀

၇။

ငါးမှုန့်

တန်

၉၀၄၄.၇၆

၄၉၇၄၆၁၈

၈။

ပုဇွန်မှုန့်

တန်

၁၈၀

၃၆၉၀၀၀

၉။

မတ်ပဲခွံ

တန်

၁၀၀၀

၁၅၀၀၀၀

၁၀။

ဆိတ်အရှင်

ကောင်

၂၀၀၀

၆၀၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

တန်

ကောင်

၁၇၂၂၅.၂၉၀

၂၀၀၀

၉၈၅၆၂၃၂.၆၆၅

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးသွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (ရေတွက်ပုံ- ကျပ်သိန်း)

ဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာနှစ်မတ်လအထိ

ပို့ကုန်

သွင်းကုန်

ပြည်တွင်း

စုစုပေါင်း

၁။

 

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းမှ ဝင်ငွေ

၁၄၈.၁၂၃၇၈

၉၅၄.၇၁၀၃၉

၈၁.၈၇၄၉၈

၁၁၈၄.၇၀၉၁၅

 

 

ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ဝင်ငွေ

၁၄၅.၀၂၃၇၈

၉၅၀.၂၃၉၉၉

၇၃.၆၅၂၉၀

၁၁၆၈.၉၁၆၆၇

 

ရန်ကုန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁၄၃.၉၅၂၇၈

၆၄၃.၀၂၉၇၁

၄၆.၃၅၆၀၅

၈၃၃.၃၃၈၅၄

 

ဒေသဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

-

-

၁၀.၉၆၇၈၅

၁၀.၉၆၇၈၅

 

တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁.၀၇၁

၃၀၇.၂၁၀၂၈

၁၆.၃၂၉၀၀

၃၂၄.၆၁၀၂၈

၂။

 

နယ်စပ်ဒေသတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးစခန်းများမှဝင်ငွေ

၃.၁၀

၄.၄၇၀၄၀

၈.၂၂၂၀၈

၁၅.၇၉၂၄၈

 

မူဆယ်မြို့

 

 

၄.၃၆၃၉၈

၄.၃၆၃၉၈

 

တာချီလိတ်

 

 

၃.၈၅၈၁

၃.၈၅၈၁

 

မြဝတီမြို့

၃.၁၀

၄.၄၇၀၄

-

၇.၅၇၀၄

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာနှစ် မျိုးရည်ခဲချောင်းထုတ်လုပ်မှု

ရေတွက်ပုံ(ရိုးရိုး)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ရည်မှန်းချက်

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ထုတ်လုပ်မှု

၁။

ခိုင်းနွား

၂၀၀၀

၄၉၄၃

၂။

နို့စားနွား

၂၀၀၀

၇၇၆၇

၃။

အသားစား

၁၀၀၀

၄၀၉၈

 

စုစုပေါင်း

၅၀၀၀

၁၆၈၀၈

 

                  

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာနှစ် နိုက်တြိုဂျင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

၂၀၁၅-၁၆ ရည်မှန်းချက်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ထုတ်လုပ်မှု

၁။

၃၄၀၀၀ လီတာ

၂၆၃၄၈လီတာ

၂။

၄၄၂ သိန်း

၃၄၂.၅၂၄၀၀သိန်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မေထုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

 

စဉ်

တိုင်း/

ပြည်နယ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆

လျာထား

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆သားစပ်ကောင်ရေ

၂၀၁၅-၂၀၁၆သားပေါက် ကောင်ရေ

၁။

နေပြည်တော်

၂၀၃၅

၁၄၀၄

၆၀၅

၂။

ကချင်

၂၁၆

၆၀

၂၃

၃။

ကယား

၂၄၅

၇၄

၄၆

၄။

ကရင်

၃၉၅

၂၈၇

၈၅

၅။

ချင်း

၄၃၄

၁၁၂

၁၉

၆။

စစ်ကိုင်း

၂၇၁၅

၁၁၇၄

၁၂၀

၇။

တနင်္သာရီ

၃၀၀

၁၈၇

၁၇

၈။

ပဲခူး

၂၉၆၂

၄၈၂၁

၂၆၃၅

၉။

မကွေး

၄၇၉၄

၄၄၈

၃၅

၁၀။

မန္တလေး

၅၄၉၁၄

၂၆၈၁

၁၀၁၅

၁၁။

မွန်

၁၃၈၀

၂၀၃၀

၂၅၈

၁၂။

ရခိုင်

၅၈၆

၁၅၁

၁၃။

ရန်ကုန်

၁၄၀၀၀

၁၄၇၃၅

၄၀၄၂

၁၄။

ရှမ်း

၆၀၀

၂၉၅

၁၆၇

၁၅။

ဧရာဝတီ

၁၅၀၀

၄၅၁

၁၂

ပြည်ထောင်စုချုပ်

            ၈၇၀၇၆

၂၈၉၁၀

၉၀၈၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း (ပုဂ္ဂလိကပိုင်)

                                                                                                                                                  ရေတွက်ပုံ- ကောင်ရေ(သိန်း)

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

ကျွဲ

နွား

သိုး

ဆိတ်

ဝက်

ကြက်

ဘဲ

ကြက်ဆင်/

ဘဲငန်း

ငုံး

၁။

​နေပြည်တော်

ဝ.၇၁၁

၂.၅၄၇

 

ဝ.၁၈၆

၃.၄၉၈

၄၃.၈၂၃

၁.၁၃ဝ

ဝ.ဝ၅၄

-

၂။

ကချင်

၂.၈ဝ၈

၃.၈၄၆

 

ဝ.၇၁၅

၁ဝ.၇၈ဝ

၉၁.ဝ၄၆

၃.ဝ၇၁

ဝ.၆၃၃

-

၃။

ကယား

ဝ.၃၇၆

၁.ဝဝ၂

 

ဝ.ဝ၃၈

၁.၅၃၈

၂၈.၉ဝ၇

ဝ.၂၅ဝ

ဝ.ဝ၈၆

-

၄။

ကရင်

၁.ဝ၆၃

၃.၉၅၄

 

၁.၁၄၉

၅.၁၇၃

၆၅.၂၇၅

၄.၃၃၈

ဝ.၆၁၅

-

၅။

ချင်း

ဝ.၅၆ဝ

၁.၉၁၃

 

၁.၂၂၂

၄.၇၃၇

၇ဝ.ဝ၁၃

ဝ.၄၅ဝ

ဝ.၁၁၄

-

၆။

စစ်ကိုင်း

၅.၂၇၆

၂၆.၉၂၉

၂.၉၃၈

၄.၅၆၀

၁၅.ဝ၈၇

၂၄၁.၉ဝ၉

၃.၈ဝ၃

ဝ.၈ဝ၃

၈.၁၆၄

၇။

တနင်္သာရီ

၁.၇၁၇

၁.၇၄၄

 

ဝ.၄၂၁

၂.၆၅၂

၅၅.၄၈၂

၆.၅၈၈

ဝ.၃ဝ၄

-

၈။

ပဲခူးတိုင်း

၃.၄၅၄

၁၆.၂၂၃

 

ဝ.၈၅၁

၁၂.၇၅၄

၄၅၈.၂၉၃

၁၁ဝ.၃ဝ၄

၁.၅၆၄

-

 

ပဲခူး(အရှေ့)

၂.၈၄၁

၈.ဝ၄၇

 

ဝ.၄ဝ၄

၇.၈၆၄

၂၂၁.ဝ၆၁

၉၈.၈၁၆

ဝ.၈၉ဝ

-

 

ပဲခူး(အနောက်)

ဝ.၆၁၃

၈.၁၇၆

 

ဝ.၄၄၇

၄.၈၉ဝ

၂၃၇.၂၃၂

၁၁.၄၈၈

ဝ.၆၇၄

-

၉။

မကွေး

၁.၉၁ဝ

၃၁.၁၆ဝ

၁၀.၁၀၁

၄၂.၈၇၃

၄၂.၆၅၈

၅၂၉.၄၅၈

၄.၄ဝ၅

ဝ.၁၉၉

-

၁၀။

မန္တလေး

ဝ.၇၄၁

၂၄.၇၃၉

၃.၇၁၄

၁၆.၉၀၉

၁ဝ.၁ဝ၈

၂၉၂.၁၅၇

၇.၁၉ဝ

ဝ.၆၇၉

၁ဝ.၇၉၈

၁၁။

မွန်

၁.ဝ၁၃

၅.၅၃၅

 

၁.၄၅၂

၅.၃၂၃

၁၃၃.၄၂၂

၂ဝ.၉၉၂

ဝ.၉၄ဝ

-

၁၂။

ရခိုင်

၄.၆၂၉

၁၄.ဝ၅၁

 

၄.၅၄၉

၄.၃၃၇

၁၁၆.၁ဝ၂

၄.၅၂၄

၁.၈၆၅

-

၁၃။

ရန်ကုန်

၁.၇ဝဝ

၆.၉၃၆

 

၁.၂၄၆

၁၃.၆၈၉

၄၈ဝ.၃၉ဝ

၃၉.၆၁၉

၂.၇၈၁

၃.၃၆၁

၁၄။

ရှမ်းပြည်နယ်

၉.ဝ၈၄

၁၆.၉၄၆

 

၁.၂၇၉

၂၅.၈၄၉

၃၅၈.၉၁၃

၅.၂ဝ၂

ဝ.၉၆၅

ဝ.၂၃၅

 

ရှမ်း(တောင်)

၃.၇၄ဝ

၉.၁ဝ၃

 

ဝ.၃၃၁

၆.၆၅၃

၁၃၉.၄၁၃

၁.၆၉၇

ဝ.၅၂၇

-

 

ရှမ်း(ရှေ့)

၁.၇၇၆

၁.၆၁၇

 

ဝ.၂၉၃

၃.၈၄၇

၂၅.၉ဝ၇

၂.၃၄၇

ဝ.၁၆၅

-

 

ရှမ်း(မြောက်)

၃.၅၆၈

၆.၂၂၆

 

ဝ.၆၅၅

၁၅.၃၄၈

၁၉၃.၅၉၄

၁.၁၅၇

ဝ.၂၇၃

ဝ.၂၃၅

၁၅။

ဧရာဝတီ

၂.၄၅၉

၁၂.၈၃ဝ

 

၁.၂၃၂

၁၈.၃ဝ၃

၂၂၄.၃၈၂

၄၁.၉၅၈

၄.၁၇၄

ဝ.၂၃၈

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၃၇.၅၀၀

၁၇၀.၃၅၅

၁၆.၇၅၃

၇၈.၆၈၁

၁၇၆.၄၈၆

၃၁၈၉.၅၇၁

၂၅၃.၈၂၂

၁၅.၇၇၉

၂၂.၇၉၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု (ပုဂ္ဂလိကပိုင်)

                                                                                                        ရေတွက်ပုံ-ကောင်/ပိဿာ/ချပ်/လုံးရေ/ပေါင် (ထောင်ပေါင်း)

 

စဉ်

ပြည်နယ်/

တိုင်းဒေသကြီး

ခိုင်း

ကျွဲနွား

(ကောင်)

ကျွဲ

နွားနို့

(ပိဿာ)

ကျွဲနွား

သားရေ

(ချပ်)

သိုးဆိတ်

သားရေ

(ချပ်)

အသား

စုစုပေါင်း

(ပိဿာ)

စုစုပေါင်း

(လုံးရေ)

ငှက်မွှေး

(ပေါင်)

၁။

​နေပြည်တော်

၁၃၆.၉၆၆

၁၄၇၃၇.ဝ၁၅

၃၁.ဝ၈၇

၁၅.၈ဝ၇

၂၄၄၂၉.ဝ၃၄

၁၁၃၁၇၂.၁၃၇

၈၆.၁၂၉

၂။

ကချင်

၂၅၆.၉၄၈

၂၆၄၉၄.၁၉၆

၇၁.၈၂၅

၃၂.၉ဝ၄

၇ဝဝ၆၃.ဝ၇၆

၁၉၉၃၄၆.၃၆၃

၂၆.ဝ၅ဝ

၃။

ကယား

၆၅.၆၉၆

၇၅၄၆.၈၅၇

၁၁.၅၂၅

၃.၄၄၁

၂ဝဝ၂ဝ.၅၄၆

၁ဝ၁၁၂၂.၉၂၃

၃၄.ဝ၉၁

၄။

ကရင်

၂၃၇.၃၈၉

၂၈ဝဝ၇.၂၃၈

၆၂.၅၆၄

၆၈.၂၇၇

၄၇၆၅၄.ဝ၇ဝ

၂၂၂၉၅၄.ဝ၂၉

၉၂.၉၇၉

၅။

ချင်း

၇၈.၁၉၆

၁၁၈၃၁.၂၆၄

၃၁.၄ဝ၅

၁၃၄.ဝ၈ဝ

၃၅၄၂၅.၈၄၂

၁၈ဝဝ၁၅.ဝ၉၉

၁၁၃.၄၈၁

၆။

စစ်ကိုင်း

၂၁၃၃.ဝ၁၂

၃၅၁၇၆၃.၃၈၄

၆၅ဝ.၅၈၆

၁၄၄၈.၆၇၉

၃၁၈၄၇၆.၈၅၃

၁၈၁၅၆၈၆.ဝ၃၄

၆၂၉.၄၆၉

၇။

တနင်္သာရီ

၁၈၃.၈ဝ၂

၂၉၅၈ဝ.ဝ၁၂

၅၆.ဝ၃၆

၅၄.၄၇ဝ

၅ဝ၁၈၉.၆၈၂

၃၄၃၆၆၉.ဝဝဝ

၁၄၁.၂၅၈

၈။

ပဲခူးတိုင်း

၁၁၂၃.၈၆၄

၁၈၅၁၈၉.၆၅၆

၃၄၁.၆ဝ၂

၈၇.၆၈၇

၂၆၉၈၇၉.၉၂၄

၁၈၂၉၃၆၁.၅၄ဝ

၉၆၁.၅၇၅

 

ပဲခူး(အရှေ့)

၆၃၃.၇၅၈

၁ဝ၂၆၁၁.၂၆၂

၁၇၄.၈၁၇

၃၆.၅၃ဝ

၁၄၃ဝ၆၈.၆၆၅

၉၇၂၅၈၈.၅၁ဝ

၄၅ဝ.၁ဝ၃

 

ပဲခူး(အနောက်)

၄၉ဝ.၁ဝ၆

၈၂၅၇၈.၃၉၄

၁၆၆.၇၈၅

၅၁.၁၅၇

၁၂၆၈၁၁.၂၅၉

၈၅၆၇၇၃.ဝ၃ဝ

၅၁၁.၄၇၂

၉။

မကွေး

၁၈၁၅.၅၆ဝ

၂၆၈၃၁၁.ဝဝဝ

၄၈၁.၃၃၈

၁၄ဝ၆.ဝ၁၇

၂၅၅၃၃ဝ.၃၆၈

၁၆၃၅၁၆၅.ဝဝဝ

၅၆၃.၇၅၃

၁၀။

မန္တလေး

၁၄၃၄.၁၆ဝ

၁၇၇၃၄ဝ.၄၁၂

၃၆၇.၉၅၉

၁၃ဝ၆.၃ဝ၃

၁၃၉၇ဝ၇.၈၈၁

၁ဝ၂၉၁၈၉.၈ဝ၆

၄၃၆.၇ဝဝ

၁၁။

မွန်

၃၂၅.ဝဝဝ

၂၇၂၃၄.၁ဝဝ

၆ဝ.၃ဝဝ

၆၃.၆ဝဝ

၆၆၇၄၂.၇ဝဝ

၅ဝ၈၉၃၁.ဝဝဝ

၉၇.ဝဝဝ

၁၂။

ရခိုင်

၆၄၈.ဝ၂၁

၉၉၃၂၉.၄၁၃

၂ဝ၉.၉၁၉

၇၂၁.ဝ၈၂

၈၂ဝ၈၉.၉၅၂

၄၇၆၇၇၃.၉၃၄

၂ဝဝ.၆၉၂

၁၃။

ရန်ကုန်

၄၈၂.၉၄ဝ

၆၂၆၅၃.၂၇၉

၁၂၁.၂ဝ၃

၁ဝ၉.၂၇၈

၁၇၉၄၂၈.၁၇၆

၁၈၄၆၅၅၉.၂၃၉

၂၄၉.၆၁၃

၁၄။

ရှမ်းပြည်နယ်

၁၁၇၇.၈၈ဝ

၁၅၁၅၃၄.၁၅၉

၂၅၃.၂၃၃

၃၈.၄၉၆

၁၉၃ဝ၁၉.၉၆၃

၁၂၅၉၁၉၂.၄၃၅

၂၂၆.၅၁၁

 

ရှမ်း(တောင်)

၅၈၈.၇၈၁

၆၆ဝ၄၅.၈၃၉

၉၄.၄၇၄

၅.၄၁၄

၈၄၅ဝ၁.၃၅၈

၆၃၅၁၆၂.၇၉၈

၆၈.၃၁၁

 

ရှမ်း(ရှေ့)

၈၇.၈၆ဝ

၁၉၅၁၅.၂၂ဝ

၄၄.၂၆ဝ

၃.၇ဝဝ

၃၅၅၂၄.၂၄ဝ

၁၅၇၆၆၁.၆၃၇

၆၁.၈၈ဝ

 

ရှမ်း(မြောက်)

၅ဝ၁.၂၃၉

၆၅၉၇၃.၁ဝဝ

၁၁၄.၄၉၉

၂၉.၃၈၂

၇၂၉၉၄.၃၆၅

၄၆၆၃၆၈.ဝဝဝ

၉၆.၃၂ဝ

၁၅။

ဧရာဝတီ

၇၇၇.၆၆၃

၄၅၅၅၉.၁၃၂

၄၃.၂၅၉

၅၄.၅၉၈

၉၈၃၅၃.၇ဝ၁

၆၇၂၇ဝ၃.၉၂၉

၄၁၄.၂၈ဝ

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၁ဝ၈၇၇.ဝ၉၇

၁၄၈၇၁၁၁.၁၁၇

၂၇၉၃.၈၄၁

၅၅၄၄.၇၁၉

၁၈၅ဝ၈၁၁.၇၆၈

၁၂၂၃၃၈၄၂.၄၆၈

၄၂၇၃.၅၈၁

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ပပို့ကုန်ဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

​ရေတွက်ပုံ

 

အရေအတွက်

 

တန်ဖိုး (USD)

၁။

ကျွဲ၊ နွားသားရေ

မတန်

၉၄၇၈.၃၈

၆၁၆၀၉၄၇.၀၀

၂။

သိုး၊ ဆိတ်သားရေ

မတန်

၅၇၄.၀၀

၂၂၉၆၀၀.၀၀

၃။

​အေးခဲထားသောဆိတ်သား

မတန်

၃.၁၅

၂၂၉၉၅.၀၀

၄။

ဘဲမွှေး/ငန်းမွှေး/ကြက်ဆင်မွှေး

မတန်

၂၁.၅၀၇၅

၂၀၄၂၆၈.၄၀

၅။

အရိုးမှုန့်/ခဲ

မတန်

၁၀၆၀

၁၁၁၃၀၀.၀၀

၆။

ငါးမှုန့်

မတန်

၁၃၅၁၃.၂၈၅

၁၁၀၈၃၇၉၂.၂၅

၇။

ပုဇွန်ခွံ

မတန်

၇၂

၇၃၈၀၀.၀၀

၈။

အေးခဲပုရစ်

မတန်

၄၀၀၀.၀၀

၉။

ဆိတ်အရှင်

ကောင်

၅၁၀၀၀

၁၈၄၅၀၀၀.၀၀

 

စုစုပေါင်း

မတန်

ကောင်

၂၄၇၂၇.၃၂၂၅

၁၉၇၃၅၇၀၂.၆၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးသွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု

                                                                                                           ရေတွက်ပုံ- ကျပ်(သိန်း)

ဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မတ်လအထိ

ပို့ကုန်

သွင်းကုန်

ပြည်တွင်း

စုစုပေါင်း

၁။

 

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းမှ ဝင်ငွေ

၁၁၅၈.၂၄

၁၀၅၁.၂၇

၈၄.၀၃

၂၂၉၃.၅၄

 

 

ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ဝင်ငွေ

၁၁၅၁.၉၅

၁၀၄၁.၉၉

၈၄.၀၃

၂၂၇၇.၉၇

 

၁။

ရန်ကုန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁၁၅၀.၈၈

၆၁၆.၀၀

၅၅.၅၅

၁၈၂၂.၄၃

 

၂။

ဒေသဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

-

-

၁၅.၉၃

၁၅.၉၃

 

၃။

တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း

၁.၀၇

၄၂၅.၉၉

၁၂.၅၅

၄၃၉.၆၁

၂။

 

နယ်စပ်ဒေသတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးစခန်းများမှဝင်ငွေ

၆.၂၉

၉.၂၈

-

၁၅.၅၇

 

၁။

မူဆယ်မြို့

၆.၂၉

-

-

၆.၂၉

 

၂။

တာချီလိတ်

-

၅.၆၃

-

၅.၆၃

 

၃။

မြဝတီမြို့

-

၃.၆၅

-

၃.၆၅

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် မျိုးရည်ခဲချောင်းထုတ်လုပ်မှု

ရေတွက်ပုံ-ချောင်း

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ရည်မှန်းချက်

ထုတ်လုပ်မှု

၁။

ခိုင်းနွား

၁၈၀၀၀

၂၉၆၁၆

၂။

နို့စားနွား

၁၂၀၀၀

၄၁၉၅၆

၃။

အသားစား

၁၀၀၀၀

၇၁၇၉

 

စုစုပေါင်း

၄၀၀၀၀

၇၈၇၅၁

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုက်တြိုဂျင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

နိုက်တြိုဂျင်

အရေအတွက်

(လီတာ)

တန်ဖိုး

(ကျပ်သိန်း)

၁။

ရည်မှန်းချက်

၃၃၀၀၀

၄၂၉.၀၀၀

၂။

ထုတ်လုပ်မှု

၃၁၅၈၁

၄၁၀.၅၅၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မေထုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

                                                                                   ရေတွက်ပုံ-ကောင်ရေ

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

လျာထားချက်

သားစပ်

ကောင်ရေ

သားပေါက်

ကောင်ရေ

၁။

နေပြည်တော်

၁၈၀၀

၁၃၅၁

၃၇၇

၂။

ကချင်

၂၀၀

၃၅၅

၇၂

၃။

ကယား

၂၀၀

၁၉၈

၄။

ကရင်

၂၅၀

၂၇၇

၆၀

၅။

ချင်း

၁၈၀

၁၅

-

၆။

စစ်ကိုင်း

၃၅၀၀

၂၀၀၅

၁၆၃

၇။

တနင်္သာရီ

၄၂၀

၂၉၃

၁၇

၈။

ပဲခူး

၃၅၀၀

၅၄၉၀

၂၂၄၁

၉။

မကွေး

၃၀၀၀

၉၈၆

၁၂၈

၁၀။

မန္တလေး

၁၅၀၀၀

၅၄၄၂

၅၆၁

၁၁။

မွန်

၁၇၀၀

၂၃၄၄

၃၈၂

၁၂။

ရခိုင်

၁၀၀

၉၃

-

၁၃။

ရန်ကုန်

၁၄၀၀၀

၁၉၉၇၅

၅၅၄၀

၁၄။

ရှမ်း

၁၀၀၀

၅၄၆

၂၅၀

၁၅။

ဧရာဝတီ

၁၅၀

၁၄၉၇

၃၁၂

ပြည်ထောင်စုချုပ်

၄၅၀၀၀

၄၀၈၆၇

၁၀၁၁၁

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်

                                                                                            ရေတွက်ပုံ-အဆ(ထောင်ပေါင်း)

စဉ်

ကာကွယ်ဆေးအမည်

ရည်မှန်းချက်

ထုတ်လုပ်မှု

 

ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု

၂၅၈၁၇

၂၃၁၂၈.၉၁

 

ကျွဲနွားကာကွယ်ဆေး

၇၃၂၉

၇၆၆၃.၆၉

၁။

ကျွဲနွားခွာနာလျှာနာ

၁၀၀

၈၂.၈၉

၂။

ကျွဲနွားလည်ချောင်းကွဲ

၃၂၃၅

၃၃၉၃.၀၀

၃။

ကျွဲနွားဒေါင့်သန်း

၂၂၀၇

၂၃၀၃.၀၀

၄။

ကျွဲနွားပေါင်ပုပ်လက်ပုပ်

၁၇၈၇

၁၈၈၄.၈၀

 

ဝက်ကာကွယ်ဆေး

၆၀

၅၅.၇၁

၅။

ဝက်ဝမ်းကျ

-

၃၀.၀၀

၆။

ဝက်ခွာနာလျှာနာ

၆၀

၂၅.၇၁

 

ကြက်ကာကွယ်ဆေး

၁၈၄၂၈

၁၅၃၈၁.၀၀

၇။

ကြက်ဝမ်းကျ(ထိုးဆေး)

-

-

၈။

ကြက်ဝမ်းကျ(တောင်ပံခြစ်)

-

-

၉။

ကြက်လည်လိမ်အိုင်တူး (I2)

၁၈၄၂၈

၁၅၃၈၁.၀၀

၁၀။

ဆင်ဒေါင့်သန်း

-

၃.၆၄

 

သားလျှောရောဂါစမ်းသပ်ဆေး

 

၂၄.၈၇

၁၁။

နွားသားလျှော(Rose Bengal Antigen)

-

၂၃.၄၃

၁၂။

နွားသားလျှော(Tube Agglutination Antigen)

-

၁.၄၄

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှုနှင့် ကုသပေးမှုအခြေအနေ

                                                                    ရေတွက်ပုံ- ကြိမ်/ကောင်ရေ(ထောင်ပေါင်း)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လျာထားချက်

ဆောင်ရွက်ချက်

၁။

 

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှု

၂၃၅၄၈

၂၅၇၈၈

 

က

ကျွဲနွား

၇၅၄၉

၇၅၂၂

 

ဝက်

၃၆၇

၇၃၃

 

ကြက်

၁၅၆၃၂

၁၇၅၃၃

၂။

 

တိရစ္ဆာန်ရောဂါကုသပေးမှု

၃၁၈၇

၄၄၂၆

 

က

ကျွဲနွား

၇၇၄

၈၆၆

 

ဝက်

၈၀၂

၁၀၆၂

 

ကြက်နှင့်အခြား

၁၆၁၁

၂၄၉၈

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သုတေသနနှင့်ရောဂါထိန်းရေးဌာနခွဲရှိဓါတ်ခွဲခန်းများတွင်စစ်ဆေးခဲ့မှုများ

No.

Performed  test

No. of times

1.

Necropsy Examination

                         Poultry

                         Others

 

1191

264

2.

Hematological Examinations

2467

3.

Urine tests

60

4.

Histo-pathological test

1274

5.

Real time PCR

4045

6.

Conventional PCR

218

7.

HA/ HI

14937

8.

Egg innoculation

46

9.

ELISA

227

10.

Fat for Rabies

3

11.

Rapid test kit

3777

12.

CFT

0

13.

Bacterial Isolation and identification

1579

14.

Antibiotic sensitivity test

141

15.

Tuberculin test

25

16.

RBPT

397

17.

TB test kit

13

18.

Staining method

5521

19.

Sedimentation & Floatation

4999

20.

Milk Quality Tests

353

21.

Milk products Quality Tests

297

22.

Meat Inspection (Bacteriology)

65

23.

Water Examination

28

24.

Antibiotic residue test

78

25.

Somatic cell counting

128

26.

California Mastitis Test

108

27.

Yogurt Quality Test

56

28.

External Parasite (Skin craping)

5

29.

Swap (Milk Quality)

7

 

Total

42320

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ရေတွက်ပုံ

အရေအတွက်

၁။

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်/ လက်ထောက်ကြီးကြပ်

ရေးမှူးခန့်ထားပြီးစီးမှု

ဦးရေ

၄၃

၂။

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုအခြေစိုက်စခန်းများဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု

လုံး

၄၁

၃။

ကုသဆေးဖြန့်ဖြူးမှုတန်ဖိုး

ကျပ်(သိန်း)

၅၀.၀၀

၄။

ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးမှုတန်ဖိုး

ကျပ်(သိန်း)

၁၇.၀၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသမှုအခြေအနေ

စဉ်

တိရစ္ဆာန်အမျိုးအမည်

ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

ကုသပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

၁။

ကျွဲ/ နွား

၁၆၆၂၇၂

၁၇၅၂၇

၂။

ဝက်

၂၁၇၅၁

၂၃၈၅၅

၃။

ကြက်နှင့်အခြား

၇၇၉၉၈၂

၅၅၁၀၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးနှင့် ဘိန်းအစားထိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်၊ကုသပေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

တိရစ္ဆာန်အမျိုးအမည်

ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

ကုသပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

၁။

ကျွဲ/ နွား

၅၉၇၆၈၇

၆၂၃၆၇

၂။

ဝက်

၉၈၈၀၅

၇၃၅၉၀

၃။

ကြက်နှင့်အခြား

၁၉၁၀၃၀၂

၁၇၉၄၂၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထူထောင်ရေးမြို့(၈၄)ခု၌ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသပေးမှု

စဉ်

တိရစ္ဆာန်

အမျိုးအမည်

ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

ကုသပေးနိုင်မှု

(ကောင်ရေ)

၁။

ကျွဲ/ နွား

၂၅၇၄၆၁

၂၉၉၂၅

၂။

ဝက်

၆၂၈၀၃

၃၉၂၆၇

၃။

ကြက်နှင့်အခြား

၅၅၆၇၆၂

၄၅၈၈၂

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဘဲမွေးမြူထားရှိမှု၊ဖြန့်ဖြူးမှုအခြေအနေ

စဉ်

အမျိုးအမည်

ရေတွက်ပုံ

ဆောင်ရွက်မှု

(က)

မွေးမြူထားရှိ (ဘဲ)

ကောင်

၉၃၄၂

(ခ)

မျိုးကောင်းမျိုးသန့်

ကောင်

၂၂၉၆၆၀

(ဂ)

ဘဲသား

ပိဿာ

၂၈၃၉၁

(ဃ)

ဘဲဥ

လုံး

၇၉၅၂၀၂

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် တိရစ္ဆာန်ဖြန့်ဖြူးမှု

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပျားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ပျားအုံမွေးမြူထားရှိမှု (အုံ)

ပျားရည်ထုတ်လုပ်မှု‌(ပေါင်)

ဝတ်မှုန်ကူးပြောင်းဝန်ဆောင်မှု (ဧက)

လေ့ကျင့်ပညာပေး(ဦး)

ဌာန

ပုဂ္ဂလိက

စုစုပေါင်း

ဌာန

ပုဂ္ဂလိက

စုစုပေါင်း

ဌာန

ပုဂ္ဂလိက

စုစုပေါင်း

တိုးချဲ့ပညာပေးသင်တန်း

ဌာနတွင်း

သင်တန်း

ကချင်

၄၀၀

၅၀၀၀

၅၄၀၀

-

၃၀၁၇၀၀

၃၀၁၇၀၀

၄၈၀၀

၃၈၈၈၀

၄၃၆၈၀

၂၂၀

-

စစ်ကိုင်း

၁၄၀၀

၅၈၉၄၅

၆၀၃၄၅

-

၄၁၂၆၁၅၀

၄၁၂၆၁၅၀

၁၆၈၀၀

၅၈၈၀၅၀

၆၀၄၈၅၀

၁၂၆၀

၉၀

မန္တလေး

၁၀၀၀

၅၄၅၃၈

၅၅၅၃၈

-

၂၂၂၄၈၇၆

၂၂၂၄၈၇၆

၁၂၀၀၀

၄၁၁၉၈၀

၄၂၃၉၈၀

၉၀၀

၂၀

​နေပြည်တော်

၂၀၀

၁၅၄၃

၁၇၄၃

-

၇၄၄၁၀

၇၄၄၁၀

၂၄၀၀

၁၆၃၅၆

၁၈၇၅၆

၁၆၀

၅၃

ရှမ်း (မြောက်)

၂၀၀

၃၉၄၀

၄၁၄၀

-

၁၆၂၀၀၀

၁၆၂၀၀၀

၂၄၀၀

၃၂၄၀၀

၃၄၈၀၀

၄၀

-

ရှမ်း (တောင်)

၆၀၀

၅၄၁၉

၆၀၁၉

-

၃၀၆၉၅၀

၃၀၆၉၅၀

၇၂၀၀

၅၀၈၂၁

၅၈၀၂၁

၁၈၀

-

ကယား

၄၀၀

၇၇၅

၁၁၇၅

-

၄၂၃၀၀

၄၂၃၀၀

၄၈၀၀

၇၂၀၀

၁၂၀၀၀

၈၀

-

ကရင်

၄၀၀

၉၄၃

၁၃၄၃

-

၅၃၇၉၀

၅၃၇၉၀

၄၈၀၀

၉၂၁၆

၁၄၀၁၆

၂၃၉

-

ပဲခူး (အရှေ့)

၄၀၀

၆၇၈၀

၇၁၈၀

-

၃၇၆၀၀၀

၃၇၆၀၀၀

၄၈၀၀

၆၃၄၆၄

၆၈၂၆၄

၁၂၀

-

၁၀

ပဲခူး (အနောက်)

၂၀၀

၂၀၂

၄၀၂

-

၂၄၀၀၀

၂၄၀၀၀

၂၄၀၀

၄၆၀၀

၇၀၀၀

၄၀

-

၁၁

မကွေး

၆၀၀

၇၉၁၅

၈၅၁၅

-

၆၆၅၀၀၀

၆၆၅၀၀၀

၇၂၀၀

၉၈၈၀၀

၁၀၆၀၀၀

၁၈၀

-

၁၂

ရန်ကုန်

၄၀၀

၂၂၃၀

၂၆၃၀

-

၁၂၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀

၄၈၀၀

၂၂၂၀၀

၂၇၀၀၀

၃၆၀

-

၁၃

မွန်

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

စုစုပေါင်း

၆၂၀၀

၁၄၈၂၃၀

၁၅၄၄၃၀

-

၈၅၉၇၁၇၆

၈၅၉၇၁၇၆

၇၄၄၀၀

၁၃၄၃၉၆၇

၁၄၁၈၃၆၇

၃၇၇၉

၁၆၃

 

 

 

 

-

၃၉၀၇.၈၁

၃၉၀၇.၈၁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

MT

MT

 

 

 

 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ(နှစ်အလိုက်စျေးနှုန်းများအရ)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်(အမှန်)

မှတ်ချက်

အရေအတွက်

တန်ဘိုး (ကျပ်)

USD (သန်း)

၁။

ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်း(နိုင်ငံပိုင်)

တန်

-

-

-

 

 

။(ပုဂ္ဂလိကပိုင်)

၄၈.၃၉

၁၅၂၅၄၇

-

 

၂။

စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း(နိုင်ငံပိုင်)

-

-

-

 

 

။(ပုဂ္ဂလိကပိုင်)

၅.၄၉

၂၂၈၈၂

-

 

၃။

ပျားထွက်ပစ္စည်းဆေးတောင့်(နိုင်ငံပိုင်)

ဘူး

-

-

-

 

 

။  (ပုဂ္ဂလိကပိုင်)

၆၅၈၈၇

၁၀၇၈၁၈

-

 

၄။

ပြည်ပပို့ပျားရည်(ပုံမှန်)

မ-တန်

၂၄၀၉.၂၇

-

၃.၄၃၅

 

၅။

ပုဂ္ဂလိကလိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း/သက်တမ်းတိုးခြင်း

ဦး/ကျပ်

၆၇၅

၆၇၅၀၀၀

-

 

Videos

On Facebook

Find us on >