(၁) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ


(၂) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(၃) ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(၄) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(၅) ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(၆) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >