စဉ်

ခုနှစ်

သင်တန်းအမည်

အကြိမ်

ဦးရေ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၁၆၄

ပြင်ပသင်တန်းများ

၆၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၉၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၄၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၅

၃၂၅၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၁၅

၄၃၁၂

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၅၉

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၃၄

၁၃၂၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၆၅၅

၄၇၈၀၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၃၂၃

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၉၃

၄၂၁၆

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၈၁၇

၅၅၃၅၆

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၉၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၄၁၁

၇၀၄၂

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၄၄၇

၆၁၁၃၀

ပြင်ပသင်တန်းများ

၅၅၃

 

 

စုစုပေါင်း

၃၆၆၈

၁၈၈၁၀၈

 

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >