သမဝါယမဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များနှင့်  အသင်းဝန်ထမ်းများ၊ ပြင်ပသင်တန်းသားများအတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

သင်တန်းအမည်

အကြိမ်

ဦးရေ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၁၆၄

ပြင်ပသင်တန်းများ

၆၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၉၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၄၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၅၅

၃၂၅၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ပညာပေးသင်တန်း

၁၁၅

၄၃၁၂

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၅၉

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၃၄

၁၃၂၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့်အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ပညာပေးသင်တန်း

၆၅၅

၄၇၈၀၁

ပြင်ပသင်တန်းများ

၃၂၃

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၉၃

၄၂၁၆

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၈၁၇

၅၅၃၅၆

ပြင်ပသင်တန်းများ

၄၉၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဌာနဝန်ထမ်းများသမဝါယမမွမ်းမံသင်တန်း

၄၁၁

၇၀၄၂

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ခွင်ပညာပေးသင်တန်း

၁၄၄၇

၆၁၁၃၀

ပြင်ပသင်တန်းများ

၅၅၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဌာနဝန်ထမ်းများသင်တန်း

၁၅၆

၄၇၈၄

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများပညာပေးသင်တန်း

၉၀၈

၃၄၇၄၂

၁-၄-၂၀၁၈မှ

၃၀-၁၀-၂၀၁၈ထိ

ဌာနဝန်ထမ်းများသင်တန်း

၂၆

၁၇၁၇

အသင်းအမှုဆောင်နှင့် အသင်းဝန်ထမ်းများပညာပေးသင်တန်း

၃၆၈

၁၄၆၄၂

 

 

စုစုပေါင်း

၅၁၂၆

၂၄၃၉၉၃

 

 

Videos

 

 








 
 

On Facebook

Find us on >