သမဝါယမဦးစီးဌာန ပေါ်ပေါက်လာပုံနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

(က)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဝေးအမှတ်(၃၉/၉၁)မှသဘောတူ

ခွင့်ပြုချက်အရ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၃၀)ရက်နေ့မှ စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် နိုင်ငံတော်

ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ဥပဒေအမှတ်(၉/၉၂)ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သမဝါယမအသင်းဥပဒေသစ်အရ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

တိုးချဲ့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လာရ၍ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ (၅-၆-၁၉၉၄)ရက်စွဲပါ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၁/၉၄) အရ

ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား အရာထမ်းရာထူး(၉၈၀)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၆၃၃၂)နေရာ ​​​စုစုပေါင်းရာထူး (၁၇၃၁၂) နေရာဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်

ခဲ့ပါသည်။

( ခ )   ထို့အပြင် (၃၁-၅-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂၀/၂၀၁၂)သဘောတူ

ခွင့်ပြုချက်အရ သမဝါယမဒီဂရီကောလိပ် (သန်လျင်၊ စစ်ကိုင်း) အားသမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်၊စစ်ကိုင်း)အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

ခွင့်ရခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၆-၉-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၃၄/၂၀၁၂)

အရနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိသမဝါယမဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား(၂၅)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၁၆-၈-၂၀၁၂)ရက်

နေ့တွင်အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၂)အရ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေရှိ သီရိ(၅)မြို့နယ်အား တစ်မြို့နယ်လျှင် ဝန်ထမ်းအင်အား

(၂၀)ဦးနှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား (၁၀၀)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း သဘောတူဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသဖြင့် သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်း

အင်အားမှာ (၁၈၃၄၇)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

( ဂ )   ထို့ပြင် (၁၅-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး

အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၅)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်းရာထူး(၁၄၈၃)

နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၆၈၆၄)နေရာ၊စုစုပေါင်းရာထူး(၁၈၃၄၇)နေရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိရာမှ အရာထမ်း ရာထူး (၇၀၃)နေရာ၊ အမှုထမ်း

ရာထူး(၁၅၆၉၆) နေရာ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၆၃၉၉)နေရာဖြင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနအဖြစ် (၁-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့

ပါသည်။

     သမဝါယမဦးစီးဌာန မူဝါဒ

          စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

 (က)    လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင် ရွက်မည်။

( ခ )  သမဝါယမစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သမဝါယမကျင့်ဝတ်၊ အနှစ်သာရများ၊ သမဝါယမ အသင်းဥပဒေ၊

        နည်းဥပဒေများနှင့် အညီသမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ခြင်းနှင့်သမဝါယမ

         ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်။

( ဂ )   သမဝါယမအသင်းသားမိသားစုများ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်မြှင့်တင်ရေး

       အတွက် သက်ဆိုင်ရာ  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။

(ဃ)    နိုင်ငံတကာသမဝါယမအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

( င )   ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသမဝါယမအသင်းများအား အဆင့်မြှင့်

          တင်ရေးဆောင်ရွက်မည်။

( စ )   အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပန်း(၁၀)မျိုး အပါအဝင်

                                             ရိုးရာလက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး  ဆောင်ရွက်မည်။

     သမဝါယမဦးစီးဌာန ရည်မှန်းချက်

                    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် (Mission) မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမားများ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူသူများနှင့် ရေလုပ်သားများကို အခြေခံ၍ အစုအဖွဲ့များ၊

        သမဝါယမ  အသင်းများဖွဲ့စည်းပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး

        တိုးတက် လာစေရန်၊

( ခ )   စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန် လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့် ငွေကြေး

         အရင်းအနှီးများအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့်ချေးငွေများရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

                                    ( ဂ )   သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမစနစ် ပိုမိုအောင်မြင်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

   သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

( က)   စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးတည်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ရည်မှန်းချက်တာဝန်များနှင့်

         အညီ သမဝါယမအသင်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(  ခ )  သမဝါယမအသင်းများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များပါ ပြဌာန်းသတ်မှတ်

          ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(  ဂ )  သမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သမဝါယမအသင်း များ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်း

          ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊

( ဃ)   သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စည်းရုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း၊

           ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ပေးခြင်း၊

 (  င )  သမဝါယမဦးစီးဌာန ဌာနအဆင့်ဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု

           ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 (  စ )   သမဝါယမဦးစီးဌာန အဆင့်ဆင့်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အဆောက်အဦများ၊ ယာဉ်များ နှင့်စက်ပစ္စည်းများအား

             ထိန်းသိမ်းခြင်း၊  

 ( ဆ)   နိုင်ငံတကာမှချေးငွေများရယူပြီးလွှဲပြောင်းထုတ်ချေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သမဝါယမ

          အသင်းအဆင့်ဆင့်သို့ ချေးငွေ တစ်ကြိမ်ထုတ်ချေး ပေးပြီး ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးသည့်အချိန်တိုင်း စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအား

          မပျက်မကွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ သမဝါယမအသင်း နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ( ၆ )လ (၁)ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းကို လည်းကောင်း၊

         နှစ်ကုန်တွင် နှစ်ချုပ်စစ်ဆေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

(  ဇ )  အခါအားလျော်စွာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ        

        

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >