သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                             (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

အသင်းအမျိုးအစား

အသင်းဦးရေ

အသင်းဝင်

ဦးရေ

အသင်းသားဦးရေ

အစုငွေ

(ကျပ်သန်း)

ဗဟိုသမဝါယမအသင်း

၄၆၆

 

၁၀၃၁.၀၀၆

သမဝါယမအသင်းစုချုပ်

၂၂

၅၁၅

 

၁၅၅၅.၃၁၇

သမဝါယမအသင်းစု

၄၆၀

၂၀၅၈၀

 

၃၁၂၁.၈၃၂

အခြေခံသမဝါယမအသင်း

၄၀၀၅၇

 

၄၂၅၀၅၇၉

၆၃၃၈၅.၉၃၂၄၉၅

 

ပေါင်း

၄၀၅၄၀

၂၁၅၆၁

၄၂၅၀၅၇၉

၆၉၀၉၄.၀၈၇၄၉၅

                                    ကဏ္ဍအလိုက်သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                                     (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

ကဏ္ဍ

အရေအတွက်

မှတ်ချက်

ထုတ်လုပ်မှု

၃၃၀၈၁

 

ဝန်ဆောင်မှု

၄၂၈၈

 

ကုန်သွယ်မှု

၃၁၇၁

 

 

ပေါင်း

၄၀၅၄၀

 

                                    တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက်အသင်းဖွဲ့စည်းမှု

                                                                                                                                      (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ဗဟိုအသင်း

အသင်းစုချုပ်

အသင်းစု

အခြေခံအသင်း

စုစုပေါင်း

ကချင်

 

၁၂

၇၃၃

၇၄၆

ကယား

 

၂၇၁

၂၇၉

ကရင်

 

၁၅

၅၇၆

၅၉၂

ချင်း

 

၁၄

၅၉၆

၆၁၁

တနင်္သာရီ

 

၁၄

၄၉၂

၅၀၇

စစ်ကိုင်း

 

၅၀

၅၄၃၉

၅၄၉၀

ပဲခူး

 

၃၉

၆၇၉၅

၆၈၃၅

မကွေး

 

၃၇

၅၄၄၃

၅၄၈၁

မန္တလေး

 

၄၀

၄၇၇၈

၄၈၁၉

၁၀

မွန်

 

၁၁

၉၄၅

၉၅၇

၁၁

ရခိုင်

 

၂၁

၁၂၉၀

၁၃၁၂

၁၂

ရန်ကုန်

၇၅

၂၇၀၁

၂၇၈၄

၁၃

ရှမ်း

 

၄၀

၂၁၈၄

၂၂၂၆

၁၄

ဧရာဝတီ

 

၆၉

၇၁၄၂

၇၂၁၂

၁၅

နေပြည်တော်

 

၁၆

၆၇၂

၆၈၉

 

စုစုပေါင်း

၂၂

၄၆၀

၄၀၀၅၇

၄၀၅၄၀

               

 

သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများ

အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ အသင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသည့် အစုတစ်စုတန်ဖိုးကို သက်မှတ်ပြီး သတ်မှတ်သည့်အစုကို ထည့်ဝင်စေခြင်း၊

စိတ်တူကိုယ်တူဆန္ဒတူသော အသင်းသားအချင်းချင်း အနည်းဆုံး(၅)ဦးမှ(၁၀)ဦး အထိ ပါဝင်သော ဝိုင်းကြီးချုပ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊

အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ အသင်းစည်းကမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ (သမဝါယမအသင်း နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များဖြင့် ကိုက်ညီစွာ ရေးဆွဲရပါမည်)

အသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းဖြင့် ရွေးချယ်စေခြင်း၊

မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားလာသော သမဝါယမအသင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာသမဝါယမ ဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်သည် လိုအပ်သည်များကို စစ်ဆေး၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင် စိစစ်ထောက်ခံချက်များဖြင့် ဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည်၊

ဦးစီးဌာနသည် ယင်းသမဝါယမအသင်းကို စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်၊

ဤကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာသမဝါယမအသင်းသို့ အသင်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အသင်းမှတ်ပုံတင်တံဆိပ်၊ အသင်းမှတ်ပုံတင်အမည်၊ အသင်းစည်းကမ်းနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်း တစ်စုံစီကို ပေးပို့ရမည်

 

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >