ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ

လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

ရေလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာ

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေ အတွက်

တန်ဖိုး

အရေ အတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၅၂၃

၈၁၁.၈၃၃

၁၅၂၀

၁၀၁၉.၄၀၁

၀.၇၉၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၇၃၇

၃၃၀၄.၀၃၂

၁၂၆၄

၁၃၅၅.၇၄၃

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၀၂၁

၅၈၅၁.၈၃၈

၃၄၀၄

၁၄၂၆.၀၅၀

၅၁၉၉

၁၆၄.၆၄၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၂၈၈၄

၄၀၅၃၆.၁၄၃

၁၇၆၉၆

၁၆၇၅၉.၇၇၇

၉၆၄၀

၂၁၁၈.၃၈၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၅၈၅

၁၄၄၇၀.၀၆၇

၄၃၁

၁၀၈၂.၃၁၄

၇၅

၆၅.၁၇၃

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၈၄၇

၁၄၈၂၂.၀၈၈

၃၄၂

၉၇၃.၂၃၅

၆၇၅

၁၇၆၂.၂၀၈

(၁-၄-၂၀၁၈

မှ

၃၁-၁၀-၂၀၁၈)

၂၆၁

၂၀၆၉.၇၉၁

-

-

-

 

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >