၁။               ယွန်းပညာကောလိပ်၊ ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံနှင့် ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများအတွက် သင်တန်းသား(၈၇၀)ဦးလျာထားခဲ့ရာ အဆိုပါ ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသော ပုံမှန်သင်တန်းများသို့ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် သင်တန်းသား ဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းသားဦးရေ

(က)

ယွန်းပညာကောလိပ် (ပုံမှန်)

၂၄၄

 

(၁) ယွန်းအတတ်ပညာဒီပလိုမာ(၂)နှစ်သင်တန်း

၂၃၇

 

(၂) အထက်တန်းယွန်းပညာ(၂)နှစ်သင်တန်း     

 

(၃) ယွန်းအတတ်ပညာဒီပလိုမာ(၁)နှစ်အထူးသင်တန်း

-

(ခ )

ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံ(ပုံမှန်)

၄၅

 

(၁) ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ်ဒီပလိုမာ(၁)နှစ်သင်တန်း

၂၃

 

(၂) ရိုးရာလွန်းရာကျအချိတ်(၆)လသင်တန်း                           

-

 

(၃) လက်ရက်ကန်း(၆)လသင်တန်း                                       

၁၀

 

(၄) ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ်ကျွမ်းကျင်သူ(၁)နှစ်သင်တန်း  

၁၂

 

(၅) ရွှေချည်ထိုး၊ ငွေချည်ထိုး(၃)လသင်တန်း                          

-

(ဂ )

ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ (ပုံမှန်)

၂၁၆

 

(၁)ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ်ကျွမ်းကျင်သူ(၁)နှစ်သင်တန်း

၁၄၈

 

(၂) လက်ရက်ကန်း (၆)လသင်တန်း                                                

၆၈

စုစုပေါင်း

၅၀၅

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >