၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား
ဦးရေ

မြေယာပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၇

၃၁၃

၁၀၆၃.၀၀

၃၁၈.၉၀၀

ကချင်

၂၂

၂၆၆

၁၈၁၃.၇၁

၅၄၄.၁၁၃

ကယား

၁၀၃

၂၆၉.၀၀

၈၀.၇၀၀

ကရင်

၃၂

၉၈.၀၀

၂၉.၄၀၀

ချင်း

၁၈၇

၃၃၂.၀၀

၉၉.၆၀၀

စစ်ကိုင်း

၁၃

၂၈

၅၂၂

၁၄၂၈.၀၃

၃၅၅.၈၉၅

တနင်္သာရီ

၂၂

၄၃၈

၂၃၇၄.၆၁

၅၇၂.၇၈၂

ပဲခူး

၁၂

၂၃

၃၁၉

၃၇၄၉.၇၄

၁၂၆၈.၂၆၁

မကွေး

၂၅

၁၁၁

၈၉၃

၄၄၅၈.၀၀

၁၃၀၉.၆၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၅

၁၀၇

၂၂၃၀

၆၀၄၉.၄၄

၁၈၅၄.၁၄၉

၁၁

မွန်

၁၅

၂၅၇

၂၁၄၃.၅၃

၆၃၅.၅၈၇

၁၂

ရခိုင်

၅၂

၂၃၈.၀၀

၇၁.၄၀၀

၁၃

ရန်ကုန်

၁၂

၃၉

၃၇၁

၃၃၉၇.၁၅

၁၀၀၁.၅၀၈

၁၄

ရှမ်း

၁၈

၁၂၆

၁၈၉၇

၆၇၈၉.၅၆

၁၉၈၁.၁၈၄

၁၄

ဧရာဝတီ

၂၄

၅၇

၂၀၂

၁၅၂၅.၀၀

၉၀၉.၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၆၂

၆၁၁

၈၀၈၂

၃၅၇၂၈.၇၇

 

 

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းများ၏လယ်ယာမြေအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးမှု အခြေအနေ(၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုနှစ်)

 

 

 

 

 

 

ကျပ်သန်း

စဥ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား ဦးရေ

မြေယာ
ပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၉

၄၂၀

၉၆၁.၃၁

၂၅၈.၇၈၀

ကချင်

၃၁

၃၂၅

၁၉၉၃.၃၁

၅၁၁.၄၅၁

ကယား

၂၁

၃၃၀

၇၃၃.၀၀

၂၁၉.၉၀၀

ကရင်

၅၁

၂၆၁.၅၀

၇၈.၄၅၀

ချင်း

၄၃

၁၀၀.၀၀

၃၀.၀၀၀

စစ်ကိုင်း

၁၀

၁၃

၃၂၅

၉၆၀.၁၈

၂၄၂.၈၅၄

တနင်္သာရီ

၁၄၂

၈၀၀.၅၀

၂၁၈.၈၀၀

ပဲခူး

၁၀

၂၅

၄၁၃

၄၁၂၆.၆၅

၁၁၀၃.၂၂၃

မကွေး

၂၅

၈၇

၁၂၈၆

၅၆၀၀.၀၀

၁၆၇၂.၀၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၈

၈၂

၁၅၄၂

၄၂၉၄.၂၃

၁၃၁၈.၀၆၉

၁၁

မွန်

၁၁

၁၅၄

၁၀၆၇.၉၅

၃၂၀.၃၈၅

၁၂

ရခိုင်

၅၄

၈၂၁.၀၀

၂၄၆.၃၀၀

၁၃

ရန်ကုန်

၁၂

၂၅

၁၉၅

၁၉၆၂.၅၁

၅၈၈.၇၅၃

၁၄

ရှမ်း

၃၈

၅၅၂

၂၄၂၇.၃၆

၅၇၇.၀၇၂

၁၅

ဧရာဝတီ

၂၅

၇၀

၄၁၄

၃၀၉၈.၀၀

၉၄၇.၈၀၀

စုစုပေါင်း

၁၄၅

၄၅၉

၆၂၄၆

၂၉၂၀၇.၅၀

၈၃၃၃.၈၃၇

 

လယ်ယာမြေများ အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

(၁-၄-၂၀၁၈မှ၃၀-၁၀-၂၀၁၈) ထိ

 

 

 

 

 

 

ကျပ်သန်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသားဦးရေ

‌မြေယာပြုပြင်သည့်ဧက

ထုတ်ချေးငွေ

နေပြည်တော်

၃၁

၁၀၀.၀၀

၃၀.၀၀၀

ကချင်

 

 

 

 

 

ကယား

၂၉

၃၆၉

၁၂၆၂.၀၀

၃၇၈.၆၀၀

ကရင်

 

 

 

 

 

ချင်း

၂၈၁

၅၀၀.၀၀

၁၅၀.၀၀၀

စစ်ကိုင်း

၇၄

၂၃၅.၀၀

၇၀.၅၀၀

တနင်္သာရီ

 

 

 

 

 

ပဲခူး

၁၃

၁၅၂

၁၂၆၉.၀၀

၃၄၁.၁၀၀

မကွေး

၁၁

၃၀

၄၀၇

၁၈၃၇.၀၀     

၅၅၁.၁၀၀

၁၀

မန္တလေး

၁၁

၄၇

၆၅၉

၁၅၂၀.၈၇

၄၆၂.၁၈၃

၁၁

မွန်

 

 

 

 

 

၁၂

ရခိုင်

 

 

 

 

 

၁၃

ရန်ကုန်

 

 

 

 

 

၁၄

ရှမ်း

၁၅

၁၆၁

၈၅၃.၀၀

၂၂၇.၄၀၀

၁၅

ဧရာဝတီ

၃၈

၂၄၉

၁၀၇၃.၀၀

၃၃၉.၇၀၀

 

စုစုပေါင်း

၅၁

၁၈၇

၂၃၈၃

၈၆၄၉.၈၇

၂၅၅၀.၈၃

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >