ကျပ်သန်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

မြို့နယ်

အသင်း

အသင်းသား
ဦးရေ

မြေယာပြုပြင်သည့်
(ဧက)

ထုတ်ချေးငွေ

‌နေပြည်တော်

၃၇

၃၁၃

၁၀၆၃.၀၀

၃၁၈.၉၀၀

ကချင်

၂၂

၂၆၆

၁၈၁၃.၇၁

၅၄၄.၁၁၃

ကယား

၁၀၃

၂၆၉.၀၀

၈၀.၇၀၀

ကရင်

၃၂

၉၈.၀၀

၂၉.၄၀၀

ချင်း

၁၈၇

၃၃၂.၀၀

၉၉.၆၀၀

Videos

 

 


 
 

On Facebook

Find us on >