ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေး သွင်းအားစုများအား ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှု

 

ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေး သွင်းအားစုများအား ပံ့ပိုးရောင်းချပေးမှုအခြေအနေ

 

 

 

 

 

 

 

ကျပ်သန်း

စဉ်

ခုနှစ်

ဓါတ်မြေသြဇာ(အိတ်)

မျိုး(အိတ်)

ပိုးသတ်ဆေး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၀၅၀

၉၅.၈၅၅

-

-

-

-

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၃၂၀၇

၈၉၁.၁၀၅

-

-

-

-

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၉၁၁၄၅

၇၄၉၁.၁၉၄

၉၃၁၀

၂၁၀.၇၆၇

၆၇၉(ပုလင်း)

၁၀.၉၇၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄၁၉၅၇၈

၁၀၅၉၀.၆၉၄

၁၀၁၂၀

၂၅၅.၁၀၅

၁၄၀၀ အိတ်

၁၀၄၂၀ လီတာ

၁၁၃၆ ပုလင်း

၉၂.၃၇၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၁၅၂၂၁

၁၁၄၄၆.၂၄၀

၇၁၉၆

၁၈၆.၇၂၈

၁၈၀၃၈ အိတ်
၂၁၃၄ လီတာ
၃၄၈၅၁ ပုလင်း

၄၅၇.၉၃၅

(၁.၄.၂၀၁၈ မှ
၃၁.၁၀.၂၀၁၈ အထိ)

၂၆၆၈၈၉

၇၂၄၀.၉၄၅

၈၁၈၀

၁၉၉.၅၄၂

၄၄၀၈၀ -အိတ်
၆၉၆၁ -လီတာ
၆၈၆၆၇ -ပုလင်း

၁၀၁၆.၂၁၈

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >