မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်ထိ)

Paddy Production

 

 

[accordion collapsed]

Maize Production

 

Production of Pulses in Myanmar

 

Oilseed Crops Cultivation in Myanmar

Production of Cotton in Myanmar

 

Sugarcane Production in Myanmar

 

Rubber Production in Myanmar

 

Oil Palm Production in Myanmar

 

Coffee Production in Myanmar

Tea Production in Myanmar

 

 Agricultural Development Strategy and Investment Plan (Draft)

English 

Myanmar

 မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ​အတွက် မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ချက်များ ၂၀၁၈-၂၀၂၃

​ 

Videos

On Facebook

Find us on >