ကျပ်သန်း

 

 

 

 

စဉ်

ခုနှစ်

ဒေဒုံလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ

စီးရေ

တန်ဖိုး

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၈၆၇

၂၀၉၄၂.၈၉၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၉၃၀

၄၉၀၅၄.၇၅၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၉၇

၇၃၂၉.၃၇၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၅၅၆

၁၉၄၁၄.၃၄၈

(၁-၄-၂၀၁၈မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈)

၄၅

၁၅၆၁.၈၅

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >